ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2015 г.

Факултет ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Серия 8.1 - Здравна превенция и социални дейности.

Корица и начални страници

1. Проблемни кожни рани при пациенти със захарен диабет тип 2 и дистална сетивно-моторна полиневропатия, лекувани с обогатена тромбоцитна плазма
       Цветан Соколов, Нели Петрова
2. Анализ на заявката на потребителите на социалната услуга ЦСРИ “Детски кът за развитие” за деца с проблеми в психичното развитие и техните семейства
       Ана Анчева
3. Изследване и анализ нивото на информираност относно превенцията на здравето в 21-ви век сред жените в България
       Полина Михова, Дорина Асенова
4. Промоция на сърдечно-съдовото здравеопазване от детска възраст
       Дарина Захариева
5. Методи за оценка на стойката при децата
       Дарина Захариева
6. Мултимодален подход за обезболяване при тотална колянна артропластика
       Нели Петрова, Цветан Соколов, Даниела Арабаджиева, Ирина Славова
7. Диференциален кинезитерапевтичен подход при лумбо- сакрални патологии
       Гергана Тодорова, Светла Георгиева, Йордан Гавраилов
8. Спа процедурите като елемент от превенцията на сърдечно- съдовите заболявания
       Елена Жекова, Йордан Гавраилов, Светла Шопова
9. Кинезитерапия при исхемичен мозъчен инсулт в основен възстановителен период
       Ивалинка Неделчева, Нели Петрова, Деница Василева-Дечева
10. Preclinical Training – Closer to Clinical Practice
       Stefan Krustev
11. Глюкокортикоид-индуцирана остеопороза – фармакотерапия и насоки за профилактика
       Любен Григоров, Светлана Георгиева
12. Актуални теоретико-приложни аспекти на социалната работа в общност
       Сашо Нунев
13. Тенденции и предизвикателства пред развитието на професията „социална работа“ (Общи изводи от експертна оценка в гр. Габрово)
       Лиляна Русанова
14. Мотивацията и кариерата в професията „социална работа”
       Иванка Велева Стоянова–Тодорова
15. Основни стъпки в организиране на програма по психосоциална рехабилитация при лица с хронични психични заболявания (шизофрения) в Центрове за дневни грижи
       Силвия Крушкова
16. Ранно функционално възстановяване при пациент с алопластика на колянна става и дискова болест
       Ивалинка Неделчева, Нели Петрова, Деница Василева–Дечева
17. Възстановяване на кожната сетивност при пациенти с тотална колянна артропластика след приложена кинезитерапевтична програма
       Деница Василева–Дечева, Нели Петрова, Ивалинка Павлова
18. Рекрутмънтът – повод за притеснение или надежда?
       Константин Георгиев, Христо Бозов, Милена Янева, Светлана Василева
19. Първи български текст описващ устройството на човешкото тяло от IX-X век
       Димитър Ставрев
20. Анализ на 10 годишен опит в електронното обучение по Анатомия
       Димитър Ставрев
21. Анкетно проучване на обучението по Анатомия за различни специалности – сравнителен анализ
       Драгана Йовановска, Цветелина Бонева, Димитър Ставрев
22. Роля на груповата работа в ерготерапията за оптимизиране на дейностния баланс при лица с умствена изостаналост
       Йовка Христова, Лилия Тодорова
23. Комплексен подход за ранна интервенция при деца със зрителни нарушения
       Петя Минчева, Веселина Тончева
24. Детска церебрална парализа – клинични прояви, рехабилитация и лечение
       Нели Петрова, Ивалинка Павлова, Деница Василева-Дечева, Ева Цонкова
25. Анализ на приложената комплексна физиотерапевтична програма при възрастни хора с хронична торако-лумбална болка
       Юлиана Пашкунова
26. Resistance training to reduce effects of sarcopenia in older adults
       Ирина Караганова
27. Neck’s posture, cervical problems, temporomandibular apparatus and relationship with idiopathic scoliosis and spondylolisthesis: one case treated with the Biomechanical Anthropometric Ergonomic (B.A.E) Method
       Tiziano Pacini, Elisabetta De Juliis, Ferdinando Pivetta
28. Значение на интензивната кинезитерапия при пациенти с мозъчен инсулт
       Ивелина Стефанова
29. Социална работа с деца с отклоняващо се поведение – актуално състояние и перспективи
       Георги Стефанов
30. Мултидисциплинарна научна основа на социалната работа с деца с отклоняващо се поведение
       Георги Стефанов
31. Методика на кинезитерапията след операции на стомах
       Петя Парашкевова
32. Ергономия на масажа – да съхраним равновесието
       Радослава Делева

Последни страници


Copyright © 2008-2024