ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2015 г.

Качество на висшето образование
Серия 9 - Качество на висшето образование

Корица и начални страници

1. Вътрешноуниверситетските нормативни документи в полза на качеството на обучение в Русенския университет
       Таня Грозева
2. Развитие на парадигмата „Качество на висшето образование в Русенския университет”
       Велизара Пенчева, Радослав Кючуков
3. Проект HeInnovate и неговият потенциал за развитие на култура на предприемачество в системата на висшето образование
       Христо Белоев , Юлиана Попова, Велизара Пенчева
4. Критериални системи за осигуряване на отчетност и прозрачност на дейностите във висшите училища в България - постигане на обективност в оценяването и акредитацията и повишаване на качеството на висшето образование
       Венелин Терзиев, Екатерина Арабска
5. Приложение на е-проучванията в система за управление на качеството
       Александър Петков
6. Участието в международна рейтингова система - предимство или недостатък
       Десислава Атанасова
7. Анализ и тенденции за развитие на професионалните направления към факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет „Ангел Кънчев“
       Ивайло Стоянов, Теодор Илиев, Йордан Дойчинов
8. Актуализиране на учебните планове и програми във висшите училища в съответствие с изискванията на пазара на труда
       Венелин Терзиев, Екатерина Арабска
9. Контрол на отговорността в социалната сфера
       Венелин Терзиев, Евгений Стоянов
10. Университетски информационен портал за бизнес партньори – основа за професионално ориентиране на възпитаниците на Русенски университет
       Велизара Пенчева, Даниела Йорданова, Цветан Христов, Иван Евстатиев, Мирослав Михайлов, Борислав Ангелов, Иван Белоев
11. Интегриране на първокурсници в динамична университетска среда
       Свилен Кунев
12. Анализ на влиянието на контекста на висшето училище върху качеството на висшето образование
       Цветелин Георгиев, Борис Сакакушев, Диана Георгиева
13. Критерии за оценка на работата на Центъра за кариерно развитие и реализацият на студентите
       Велизара Пенчева, Иван Евстатиев
14. Добри практики в Русенския университет за диалог с бизнес средите и работа със студентите
       Христо Белоев , Юлиана Попова, Велизара Пенчева
15. Модернизация и интернационализация на висшето образование
       Радан Иванов
16. Higher Education Leadership Management Toward Academic Good Governance
       Andrik Purwasito
17. The Role of Muhammadiyah Higher Education Institutions in Science and Technology
       Santhy Hawanti
18. Предизвикателства пред университетската наука в контекста на възможностите за финансиране на образованието чрез европейските структурни фондове
       Пламен Богданов

Последни страници


Copyright © 2008-2021