ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2008 г.

Факултет ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА
Серия 3.2 - Комуникационна техника и технологии; Компютърна техника и технологии.

Корица и начални страници

1. Решаване на задача за портфейлна оптимизация с Excel
       Кр.Стоилова, Т.Стоилов
2. Алгоритъм за пресмятане на полето в оптичен вълновод по метода на крайните елементи
       Ж.Жейнов
3. Резултати от утвърждаване на открит измервателен полигон на Изпитвателна лаборатория за ЕМС
       Н.Пантелеев, И.Дочев, Н.Стоянов, Б.Меджидиева
4. Пространствено-множествена цифрова обработка на сеизмични повърхностни вълни
       Св.Радева
5. Модел за определяне параметрите на алгоритмите за управление на претоварването в IP мрежи
       Г.Христов, Т.Илиев
6. Алгоритмизация на отказовия анализ на комбинационни схеми чрез логически модели
       М.Христова
7. Моделиране и оптимизиране на времето за обслужване в Call център
       Д.Радев, Др.Станковски
8. Алгоритъм за моделиране на собствените шумове и отразения сигнал от целта на изхода на видеодетектора
       В.Василев
9. Правоъгълна еквидистантна smart антена с изотропни елементи – методи за адаптивно формиране на лъча, компенсиране на взаимното влияние
       В.Василева, С.Савов, М.Донева
10. Симулация на редки събития в широколентови конвергентни мрежи
       Е.Иванова, Д.Радев
11. Анализ на информационния потенциал на радиотехнически системи, използващи ефекта на нелинейно отражение на електромагнитните вълни
       Д.Димитров
12. Софтуерна система за симулационно изследване на конволюционни кодери и декодери
       А.Бороджиева
13. Модулна редукция за криптографски алгоритми без предварителни изчисления
       П.Стоянов, В.Димов
14. Обратими растерни трансформации и тяхното приложение в стеганографията
       Е.Стоянов, Б.Стоянов
15. Анализ на механизмите за контрoл на претоварването в DCCP
       Пл.Захариев, М.Илиев
16. Изграждане на концептуален модел на цехова информационно-управляваща система в предприятията с дискретно производство
       Ст.Белев
17. Embedded Internet based system
       O.Dimitrov, F.Balpinar, N.Bencheva, Y.Ruseva
18. Симулация на марковски вериги с MS Excel
       Г.Георгиев, С.Калинова
19. Моделиране на марковски вериги с MS Excel
       Г.Георгиев
20. Adaptation of the Algorithms for Execution of the Aggregate Operations for the Purposes of the Virtual Laboratory on “Databases”
       E.Arsova, S.Arsov, A.Smrikarov
21. Изследване на някои особености при приспособяването на докторантите в Русенския университет към състоянието на организационния климат
       Цв.Георгиев, Е.Георгиева, Г.Кръстев
22. PC контролер за измервания при автомобилни двигатели
       Ж.Жейнов
23. Една реализация на интерпретатор на STRIPS планове
       М.Маринов, Св.Стефанова
24. Декларативен модел на релационна база от данни
       А.Рашидов
25. Организация на вход-изхода в система за паркиране
       Св.Стефанова, М.Маринов
26. Специализирани търсещи машини в Интернет пространството – основни принципи и архитектура
       И.Вълова, Й.Калмуков

Последни страници


Copyright © 2008-2024