ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2010 г.

Факултет АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН
Серия 1.2 - Топлотехника, хидро- и пневмотехника. Екология и опазване на околната среда.

Корица и начални страници

1. Сравнителен анализ на прогнозно и реално енергопроизводство от фотоволтаичен парк „Пауново”
       Ил. Илиев, В. Камбурова, А. Терзиев, Пл. Граматиков
2. Изследване и оценка на температурата на оросяване на въздуха в българските домове, основана на резултати от проекта ALLHOME
       М. Иванов , Д. Марков
3. Влияние степента на засенчване на плоски слънчеви колектори върху топлинната им ефективност
       В. Бобилов, Д. Радев, Г. Генчев, Пл. Мушаков, Ж. Колев
4. Технологии и конструкции за производство на пеностъкло – обзор
       Кр. Тончева, Л. Лаков
5. Изследване процесите на пълнене с вода на хидрофорен съд в помпена система
       Ив. Николаев, Ив. Георгиев, Г. Попов, Кр. Тужаров, Кл. Климентов
6. Фактори, влияещи върху ефективното използване на енергията при помпени и вентилаторни системи
       Г. Попов, Б. Костов, Кл. Климентов
7. Numerical and experimental determination of static characteristics of a pilot operated pressure relief valves
       S. Dimitrov
8. Изследване на концентрацията на вещество при химическа реакция от типа А>В, протичаща в реактор с механично разбъркване
       Ив. Желева, А. Лечева
9. Зъбни предавки с малък брой прави зъби (Част I – предавки със симетрично и несиметрично еволвентно зацепване)
       Огн. Алипиев
10. Зъбни предавки с малък брой прави зъби (Част II – предавки с несиметрично еволвентно-цевно зацепване)
       Огн. Алипиев
11. Математичен модел за кинематичен анализ на механизма на Рцепа
       П. Коев
12. Оптимизационен синтез по съседни положения на уравновесяващ шарнирен четиризвенник на портален кран
       Ст. Стойков, Т. Узунов
13. Сравнителни хидрохимични мониторингови проучвания върху отлаганията на вкисляващи замърсители, алкализиращи катиони и тежки метали с валежите в горски екосистеми
       Н. Игнатова, Ем. Велизарова, М. Брощилова
14. Разкриване на взаимовръзката между термините „опасност” и „заплаха” в „Градушка” на П. Яворов
       П. Христов
15. Методика за оценка на устойчивото развитие на индустриални зони
       Ил. Недева
16. Eкология и опазване на околната среда – нови източници на вдъхновение в модната индустрия
       Я. Василева
17. Екопътеката „Трите смолянски езера” – ресурс за планински туризъм
       Т. Тодоров, Е. Гавраилов
18. Влияние техногенеза на биосферу (на примере селена и ртути)
       Л. Йованович, В. Ермаков
19. Ситуационно моделиране на риска. Част І. Рискситуации
       Вл. Томов, Л. Владимиров
20. Ситуационно моделиране на риска. Част ІІ. Параметри и променливи
       Вл. Томов, Л. Владимиров
21. Ситуационно моделиране на риска. Част ІІI. Функции и процедура
       Л. Владимиров
22. Някои виждания относно кандидат студентския изпит по биология в Русенски университет
       Д. Христова
23. Мястото на тематиката за биоразнообразиет в България в обучението на студентите-еколози
       Д. Христова
24. Определяне на активната почвена киселинност на териториите на община Русе
       В. Добринов
25. Оценка на радиационния риск при поглъщане на полоний
       М. Филипова, Зл. Мирчева, В. Иванов
26. Изкуствено създадените влажни зони (CW)
       Пл. Мънев
27. Възможности за създаване на единна европейска информационна система за пожарна статистика с цел по-ефективното управление на пожарната безопасност в обекти на културно- историческото наследство
       Г. Милева
28. Основни проблеми пред митническата администрация, констатирани при кандидатстващи за статут „Одобрен икономически оператор”
       Ст. Минева
29. Планиране дейността по спасяване и евакуация при пожар на пасажерски кораб
       Ил. Костова
30. Технология при осъществяване на граничен държавен здравен контрол на ГКПП
       М. Лечева
31. Проблеми на идентификацията на шума в мениджмънта на професионалния риск
       Н. Ковачев
32. Уязвимост на обекти в риск- терминологично изследване
       Л. Владимиров
33. Анализ и оценка на уязвимостта
       Л. Владимиров
34. Нов ситуационен модел на трансграничните екологични критичности
       Л. Владимиров
35. Някои методи за третиране на твърди битови отпадъци
       В. Живкова
36. Преработка и оползотворяване на пиритна угарка и фосфогипс
       В. Живкова

Последни страници


Copyright © 2008-2023