ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2011 г.

Факултет АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН
Серия 1.1 - Земеделска техника и технологии. Аграрни науки и ветеринарна медицина. Ремонт и надеждност.

Корица и начални страници

1. Безопасност на работещите със земеделска техника при експозиция на вибрации
       Д. Иринчев
2. Система за контрол на полагането на биоразградима лента в почвата при машини за точна сеитба
       М. Михайлов, Л. Йорданов, Хр. Ив. Христов
3. Точност на данните при пресмятане на агрегати за оран
       Ч. Везиров, Хр. Я. Христов, Ат. Атанасов
4. Предварителни изследвания върху водозадържащите способности на почвите при използване на водоакумулиращи материали
       Г. Митев, А. Павликянова, Кр. Братоев, Ст. Манушков
5. Кинематика на завоите на енергетичните средства в полето при движение с отиване и връщане
       Ч. Везиров, Ат. Атанасов, П. Радева
6. Изследване влиянието на противоерозионния метод вертикално мулчиране при отглеждане на пролетен ечемик на карбонатен чернозем
       Г. Георгиева, П. Димитров, Св. Русева
7. Monitoring and control of the olive moth Prays oleae in the prefecture of Evros
       St. S. Andreadis, D. G. Raptis, Gr. A. Konstantinou, M. Savopoulou-Soultani
8. Study on the Effect of “Reni” Composition on Growth and Productivity of Garden Pea
       S. H. Kalapchieva, A. D. Dzimotudis, G. T. Pevicharova, N. N. Popov
9. Изследване влиянието на обема на пулсационната камера върху параметрите на пулсационната система в доилната чаша
       Г. Динева, В. Влашев, К. Пейчев, М. Дончев
10. Машини за вертикално мулчиране използвани в Република България
       Г. Атанасов
11. Сравнително изпитване на сортове обикновена пшеница в района на Североизточна България
       Д. Илиева
12. Изследване работата на конвективна слънчева сушилна
       Пл. Цветков, Ил. Цветков, Б. Колев, Б. Борисов
13. Характеристика на новоселекциониран в ИЗС „Образцов чифлик” - Русе десертен безсеменен кандидат-сорт лоза Тангра
       Г. Дякова, Ив. Тодоров
14. Влияние на някои фитохормони върху родовитостта, полифенолите и антиоксидантния капацитет на гроздето от сорта Мавруд (Vitis vinifera)
       Д. Раптис, Л. Машева
15. Valuation of the technologies of surface treatments for automobile components
       KROČKO VLADIMÍR, ÁLLÓ ŠTEFAN, KORENKO MAROŠ, ŽITŇANSKÝ JÁN
16. Методика на интервалния подход за решаване на задачи от областта на електролитните покрития
       Пл. Кангалов, Евг. Драголов
17. Приложение на интервалния подход при определяне влиянието на режима на отлагане на желязно-никелово-кобалтово- мангановите покрития върху микротвърдостта им
       Пл. Кангалов, Евг. Драголов
18. Анализ на системите за мониторинг и диагностика на аграрно-индустриална техника
       А. Антониев, Д. Бекана
19. Анализ на модела на отказите и техния ефект върху аграрно-индустриална техника
       А. Антониев, Д. Бекана
20. Оптимизационен синтез на манипулатор за гравитационно наваряване на плоски детайли
       М. Ковачев, Кр. Дякова, М. Николов, П. Коев
21. Изследване на хидравлични масла от земеделска техника
       Т. Димитров, В. Стоянов
22. Класификация на антикорозионните покрития и материали за автотракторната и земеделска техника
       М. Николов, Д. Бекана, М. Димитров

Последни страници


Copyright © 2008-2023