ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2011 г.

Факултет БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Серия 5.2 - Европеистика

Корица и начални страници

1. The EU as an agent of social and institutional changes: the Greek fiscal crisis as a case study
       G.Voskopoulos
2. Иновативност на изследователски проект Bulgarian-Romanian Area Identities: Neighbourhood Study (BRAINS) по европейската програма за трансгранично сътрудничество „България-Румъния 2007-2013”
       М.Корнажева
3. Концептуални основи на културната идентичност, приложими към българо-румънския трансграничен регион край река Дунав
       Ю.Попова
4. Methodological approach for questionnaires development in Bulgarian-Romanian scientific project
       Д.Павлов, М.Таmasila
5. Разпределение на средствата на мярка 112 на ОС1 от европейската програма за развитие на селските райони. Млади фермери в област Русе – илюзия или реалност
       Б.Рускова
6. Гражданското участие във формирането и провеждането на публични политики – елемент на доброто управление в европейски контекст
       С.Карапчански
7. Преходът: политически аспекти на икономическата либерализация
       Минчо Христов
8. Лингвокултурологично тълкуване на понятието „световен английски език”
       Р.Петрова
9. Приднестровский конфликт: причины и возможные пути решения
       Н.Юрийчук
10. Британски визии за Балканите през осемнадесети и деветнадесети век
       Л.Дичева
11. Съвременни аспекти на сътрудничеството между ЕС и НАТО в областта на сигурността
       К.Коев
12. Политическият Ислям, Западът и арабската пролет
       В.Чуков
13. Манипулация в пропагандата, рекламата и пъблик рилейшънс (Накъде отиват ценностите)
       М.Бакърджиева
14. Към въпроса за манипулацията в политическата комуникация
       И.Кошарова, В.Гачевска
15. Съществува ли език на омраза в политическия дискурс в медиите в Македония? (Данни от анкетно допитване)
       Н.Живановски
16. Политическо изследване на общественото мнение в Русе
       В.Павлов
17. За организацията на езиковото обучение в немските висши училища
       З.Тодорова

Последни страници


Copyright © 2008-2024