ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2011 г.

Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Серия 6.3 - Езикознание и литературознание

Корица и начални страници

1. Определяне фонологичните варианти на фонемите в съвременния български език с оглед компютърна обработка на текст
       Десислава Баева, Димитрина Игнатова-Цонева
2. Смъртта и насилието в поредицата Хари Потър от Джоан Роулинг
       Илияна Бенина
3. За думата като основна единица на езиковата знакова система
       Иван Касабов
4. Молитвените завършеци като белег за авторство
       Петранка Трендафилова, Тодорка Георгиева
5. Езикови реализации на отрицателната принадлежност
       Даниела Камаринчева
6. Основни тематични области и източници на лексикалните иновации в съвременния български език
       Емилия Недкова
7. Опит за изследване на етимологията на топоними от района на с. Коноп, обл. Търговищe
       Хасан Якуб Хасан
8. Обучението по синтаксис (части на изречението) в V клас
       Яна Пометкова
9. Основни принципи при създаване на журналистически материал за уебстраница
       Росица Славова
10. Дигитален журналистически жанр
       Росица Славова
11. Об одном из способов отображения когнитивной структуры часть/целое в английском языке
       Елена Баянкина
12. Ще бъда толкова красива само за теб: значимостта на Фицджералдовите „Зимни мечти” IIII
       Росен Велчев
13. Своечуждите Ибсен и Метерлинк – големите художествени прозрения на българската драма
       Велислава Донева
14. Захари Стоянов – проблемът за автомитологизацията
       Ивайло Димитров
15. Говорителят и народът в „Записки по българските въстания“ на Захари Стоянов
       Димитър Бурла
16. Терзанията на човека в „Легенда за Света София” от Стоян Загорчинов
       Никола Бенин
17. Dekadenz als Normalität im Wien der Jahrhundertwende. Arthur Schnitzlers Liebesreigen
       Mihai Draganovici
18. Overgeneralization as a Strategy for the Acquisition of L1 and L2 Noun Morphology (the Category of Number)
       Tsvetelina Harakchiyska
19. “Der Mensch ist ein symbolbildendes Lebewesen”. Sprache – Element der symbolischen Welt
       Andreea Rusen
20. Die Rolle des Herkunftslandes beim kulturellen Transfer von Werbung
       Evemarie Draganovici
21. The Balkan Post-modern Writers – Between Story tellers tradition and Western Patterns
       Maria Alexe
22. Tess – a Major Development in Thomas Hardy's Concept of Female Characters
       Spiridon Kaloshev
23. Contrastive Analysis of Compliments in Contemporary Bulgarian and English Language
       Liliana Slavianova
24. Vocabulary perceptions and principles in foreign language learning and teaching
       Ekaterina Popandonova-Zhelyazova
25. Музика и логос: уводни бележки
       Кристина Япова
26. Реторичната изразност на Карл Филип Емануел Бах в първата част на соната в ми минор за флейта и чембало
       Петя Стефанова
27. Някои аспекти на съвременното състояние на звука в аудио-визуалните медии. Същност на понятието „театрален звуков дизайн”
       Павел Стефанов
28. Творческите способности в изобразителната дейност
       Мариана Гърмидолова
29. Ситуации с екологично съдържание в контекста на основните принципи за устойчиво развитие
       Валентина Радева

Последни страници


Copyright © 2008-2024