РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ

Сборници с доклади за 2013 г.

Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Серия 6.3 - Езикознание и литературознание

Корица и начални страници

1. За понятието „кратко” изречение
       Галина Петрова
2. Superlativus Hebraicus в българския език
       Иво Братанов
3. Образът на дървото в българската и полската езикова картина на света
       Катажина Попова
4. Преписът на „Чудо на св. Василий с Анастас презвитер” в Тържественик от ХІІ век
       Тодорка Георгиева
5. За словообразуването в "Слово на светоносъною неделю" от Климент Охридски
       Мария Томова
6. Учебникът по стилистика на Божан Ангелов
       Руси Русев
7. Проблемът за чистотата на българския език в литературни издания от 20-те години на ХХ в.
       Камелия Колева-Иванова
8. Украинское правописание в контексте реформ
       Елена Гузар
9. Синтаксическая номинация в украинской футбольной терминологии
       Юрий Струганец
10. Антропоними – родови имена (с лични имена и прякори) от село Кулфаллар / Коноп
       Хасан Якуб Хасан
11. Концептът „примирение” в български и руски пословици и поговорки
       Петранка Трендафилова
12. Български и румънски паремии за приятелството
       Силвия Ангелова
13. Адективни фразеологизми в сръбския език за характеризиране на човешки качества
       Емилия Недкова
14. Развитие понятия „языковая личность” в украинском языкознании
       Любовь Струганец
15. Zur Rolle des Empfängers im Übersetzungsprozess
       Mihai Draganovici
16. Metaphorischer Gebrauch von Körperteilen in deutschen fachsprachlichen Komposita und ihre Übersetzung ins Rumänische
       Evemarie Draganovici
17. Monitoring Potential Risks in Translation Activities
       Carmen Ardelean
18. Трудности перевода стилистического средства „каламбур” в художественной литературе
       Tetyana Oliynyk
19. Национални особености и параметри на съвременния английски комуникативен стил при фатическо общуване
       Лиляна Славянова
20. Code-Switching bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland
       Andrada Onu
21. Интерактивност в практическото обучение на студентите педагози
       Яна Пометкова
22. Проблеми при обогатяване на лингвистичната компетентност на студентите в обучението по български език
       Дафина Атанасова
23. За някои алтернативи в ограмотяването
       Анна Георгиева
24. Фолклорът в обучението по английски език на деца
       Пенка Кънева
25. Същност, особености и стратегии при усвояване на чуждоезиковата лексика
       Екатерина Попандонова-Желязова
26. Стимулиране на концепцията за автономност на ученика в процеса на овладяване на чужд език
       Екатерина Попандонова-Желязова
27. Influences of Balkan Culture on Communication
       Maria Alexe and Constantin Stoica
28. За значението на понятието минимализъм
       Звезделина Братанова
29. Многоликата скръб в поезията на Димчо Дебелянов
       Никола Бенин
30. За един драматичен герой като посредник между традиция и модерност (Следи на Боян Магьосника в българската драма от първата четвърт на ХХ век)
       Велислава Донева
31. Проектиране на битието в „Сухата равнина” на Павел Вежинов
       Мая Ангелова
32. Литературно-езикова игра с нонсенсово стихотворение
       Мира Душкова
33. The Tragic Waste of Evolution – Repercussions of the Theories of Charles Darwin and Herbert Spencer on Thomas Hardy’s Tess of the D’Urbervilles and Jude the Obscure
       Spiridon Kaloshev
34. „Трохите на щастието“ на Скот Фицджералд
       Росен Велчев
35. Далеч от родната страна: темата за изгнанието в някои произведения на Уилям Съмърсет Моъм
       Боян Денизов
36. Различните лица на злото в романовата поредица „Хари Потър” от Джоан Роулинг
       Илияна Бенина
37. Prolonging the Lifespan of the Shakespearean Archetypes in Postmodernism
       Felix Nicolau
38. Individual Inner Emotional and Logical Equilibrium via Jung’s Psycho-Analytical Approach and Lakoff’s and Wittgenstein’s Psycho-Cognitive Approaches in Snodgrass Poetry
       Clementina Mihailescu
39. Realitätsbezüge im Roman „Die Heimkehr“ von Bernhard Schlink
       Galina Adamova
40. Съпоставяне на бароковите музикални фигури с афекта, който предизвикват в соната за флейта и чембало в ре мажор от Карл Филип Емануел Бах
       Петя Стефанова
41. Музикалната същност на драмата и театралният звуков дизайн
       Павел Стефанов
42. Ролята на диригента в музикалната култура на България
       Владимир Ганчев
43. Онтодидактически подход за разработване съдържанието на интегративен конструкт
       Валентина Радева, Тодорка Стефанова

Последни страници