ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2014 г.

Факултет ЮРИДИЧЕСКИ
Серия 7 - Правни науки

Корица и начални страници

1. Подходи към теоретичното обяснение на държавата
       Лъчезар Дачев
2. Традиции и модерност в правно-социологическото познание
       Стефка Наумова
3. Наредбата-закон за административно правосъдие от 1934 г.
       Евгени Йочев
4. Децата като страна в юридическия дискурс
       Елица Куманова
5. Към понятието за обществен и правен интерес
       Светла Маринова
6. Източници на право в англо-американската правна система
       Методи Шамов
7. Специфика на държавноправните възгледи на Томас Хобс в „Левиатан”, анализ на взаимовръзката естест- вено право - естествен закон
       Веселин Гръцманов
8. Фискалната функция на държавата
       Ивайло Тодоров
9. Принципи и функции на юридическата отговорност
       Светлин Антонов
10. Финансово осигуряване на държавното управление и публичните функции на държавата.
       Ваня Пантелеева
11. Определяне vacatio legis според регулаторната оценка
       Георги Михайлов
12. Електронните запорни съобщения като юридически факти с виртуално битие
       Мария Каблешкова
13. Few remarks on the application of the right to asylum according to Constitution of Slovak republic
       Nataša Just Hrnčárová
14. The principle of equality and its application in the public administration in the Slovak Republic
       Michal Maslen
15. Divorse foreseen in Islamic sharia law
       Sulejman Ahmedi
16. Общи административни актове
       Емануил Коларов
17. Административноправни проявления на понятието „информация”
       Райна Николова
18. Участие на областния управител при подготовката и приемането на областните стратегии за развитие
       Диляна Калинова
19. Правомощия и правни възможности на президента по Изборния кодекс от 2014 г.
       Зорница Йорданова
20. Данъчно-правни аспекти при обявяване в несъстоя- телност и при прекратяване с ликвидация
       Пенко Димитров
21. Солидарна отговорност за финансови задължения
       Елена Александрова
22. Основни характеристики на националното антидиск- риминационно законодателство (правно-социологически анализ)
       Лейман Тюлеоглуева
23. Емпирични характеристики на антидискриминационното правосъзнание по признаците „възраст” и „увреждане”
       Лейман Тюлеоглуева
24. Искове за установяване на произход от баща
       Антонина Димитрова
25. Относно срока за предявяване на иска по чл. 62, ал. 4 от Семейния кодекс
       Антонина Димитрова
26. Осъществяване на стопанска дейност от общината чрез граждански дружества по ЗЗД
       Анастас Георгиев
27. Придобиване по давност според римското право
       Цветалина Петкова
28. Коносамент и товарителница, издавани при превоз на товари, съгласно изискванията на Кодекса на търговското корабоплаване
       Анна Николова
29. Дискусионни аспекти относно правната същност на договора за дистрибуторство
       Маргарита Йорданова
30. Видове паралелно поведение, съгласно практиката на Комисията за защита на конкуренцията.
       Боряна Джумалийски
31. Притежава ли наемателят качеството „потребител на В и К услуги”
       Златка Вангелова
32. Основният трудов договор в системата на задължи- телното здравно осигуряване
       Мария Радева
33. Към понятието „свободна професия”
       Мария Радева
34. Вътрешни източници на правната уредба на спорове- те в държавното обществено осигуряване
       Ивайло Стайков
35. Новооткрити обстоятелства и нови писмени доказа- телства при исковата защита срещу неприсъствено решение
       Таня Градинарова
36. Режим на решението на въззивния съд, постановено в производството по отмяна на неприсъствено реше- ние
       Таня Градинарова
37. Процесуални последици на споразумението в произ- водството по медиация.
       Таня Градинарова
38. За някои практически аспекти по прилагането на Рег- ламент (ЕО) № 2201/2003 от българските съдилища
       Милен Петров
39. Работа на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни момичета
       Петя Шопона
40. Върху картинки и графики Специфики при идентификационното почерково изследване на подписи на художници върху картини и графики
       Людмил Георгиев
41. Особености на експертната оценка при посмъртни съдебно психиатрични експертизи
       Николина Ангелова
42. Практика на Върховния касационен съд по. приложението на чл. 343 от НК (2012-2014 г.)
       Ралица Костадинова
43. Предоставяне на убежище
       Благой Видин
44. Съвременната международноправна доктрина за взаимодействието между международното и националното право
       Кремена Раянова
45. Проучване и сравнителен анализ на законодателствата на Република България и Република Румъния
       Лъчезар Дачев, Кремена Раянова, Боряна Рускова-Салимова
46. За ролята на съдията в Европейския съд по правата на човека
       Катерина Йочева
47. Универсалните основания за извънтериториалното действие на някои закони
       Теодора Йовчева
48. Предложения за нормативни промени по програмата NAIADES II „Към качествен транспорт по вътрешните водни пътища”
       Сибила Симеонова

Последни страници


Copyright © 2008-2022