ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2009 г.

Факултет ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА
Серия 3.1 - Електротехника, електроника и автоматика

Корица и начални страници

1. Модел за оценка ефективността на проектите за фотоволтаични енергийни паркове
       К.Андонов, Н.Недев, М.Манев, Л.Михайлов, К.Коев
2. Моделиране на условията за управление на битовото електропотребление
       К.Андонов, О.Динолов, А.Кръстева, К.Коев
3. Анализ на нормативната база относно качеството на електрическата енергия
       С.Стефанов, В.Русева
4. Особености при съвместна работа на честотен преобразувател и асинхронен двигател
       М.Христова, Д.Димов
5. Колебательный режим линейного асинхронного двигателя в приводе зерноочистительной машины
       В.Литвин, Ф.Мамедов, А.Сафонов
6. Изследване състоянието на електробезопасността на битови потребители
       Ив.Стоянов
7. Алгоритъм за работа на електронна система за автоматично насочване на фотоволтаичен панел
       Ф.Алкатири, Н.Михайлов, Н.Евстатиева
8. Температурен режим на осветители за външно осветление
       П.Атанасов
9. Приложение на съвременни светлотехнически програмни продукти за проектиране и 3D визуализиране на осветителни уредби
       О.Петров
10. Оценка на потенциала на дневната естествена светлина чрез количеството дневна естествена осветеност
       С.Басри, О.Петров, Р.Кючуков
11. Модернизация на машина за добив на скални блокове
       Д.Бакърджиев, В.Кочевски, Хр.Бакърджиев, М.Дочев, М.Кръстев, Св.Тонкова
12. Опит за търсене на истината, а не оспорване на основен физичен закон
       Г.Георгиев
13. Управление на въртящ се стол за медицински изследвания IV поколение
       Д.Бакърджиев, М.Жилевски, Хр.Бакърджиев, М.Жилевска, В.Кочевски, М.Дочев
14. Измервателно устройство на енергетичните показатели на електромеханични системи
       Б.Борисов, С.Ангелов
15. Дву-критериална оптимизация по Парето с допълнителни условия
       В.Колев, Н.Китанов
16. Симулационно изследване на температурно-влажностните процеси в експериментален стенд, управляван с електронна система
       А.Манукова
17. Оценка на адекватността на симулационните модели, описващи температурно-влажностните процеси в експериментален стенд с електронно управление
       А.Манукова
18. Микропроцесорна система за контрол на параметрите на аудио усилвател
       Ив.Иванов, А.Манукова
19. Алгоритми за управление на микропроцесорна система за контрол на параметрите на аудио усилвател
       Ив.Иванов, А.Манукова
20. Еектронна система за медицинска електростимулация с интерфериращи токове
       Л.Димитрова, А.Манукова
21. Проектиране на размити ПИД регулатори
       Д.Иванова, В.Стоянов
22. Приложение на генетичен алгоритъм за настройка на ПИД регулатори
       Д.Иванова, М.Попова, Н.Вълов
23. Блокова схема на микропроцесорна система за безконтактно измерване на ниво на флуиди
       Н.Ценов, С.Кадирова
24. Изследване на влиянието на дебелината на слоя и вида на подложката върху специфичното съпротивление на тънки слоеве NiCr
       К.Щерева
25. Анализ на контактни и безконтактни методи за измерване и контрол на отклонението на диаметри и повърхнини от зададените стандартни размери
       С.Захариева
26. Оценка влиянието на сортовата принадлежност върху цветови признаци за разпознаване на заболяването Фузариоза по царевични семена
       Е.Кирилова, П.Даскалов, Р.Цонев, Ц.Драганова
27. Формиране на база от данни със спектрални характеристики за разпознаване на заразени с Фузариум царевични семена
       В.Манчева, П.Даскалов, Р.Цонев, Ц.Драганова
28. Развитие электротехнологий в Волгоградской сельскохозяйственной академии
       В.Баев
29. About vegetative fabrics biodamage character by through conductivity and bias currents
       I.Judaev, A.Usov
30. Резултати от изследване на предпосадъчна електроимпулсна обработка на клубени на картофи
       Ив.Палов, Н.Армянов, Е.Кузманов, К.Сираков, Т.Гачовска
31. Определяне на параметрите на елементите на заместващата електрическа схема на растителната тъкан на плевелни стъбла
       Н.Армянов, Н.Недялков, Ив.Палов, Е.Кузманов
32. Изследване на степента на прахоулавяне на електрофилтър в зависимост от неговата дължина
       Д.Киряков
33. Изследване на скоростта на въздушния поток през електрофилтър в зависимост от захранващото напрежение на вентилатора
       Д.Киряков

Последни страници


Copyright © 2008-2021