ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2010 г.

Факултет БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Серия 5.1 - Икономика и мениджмънт

Корица и начални страници

1. Networking for Innovation Advantage and Benefit for the Regional Development
       Peter Schulte
2. Social Legislative Initiatives, Evolutions and Contrasts in the Romanian Interbellic Economy
       Cristian Rudolf, Venera Cristina Manciu, Marius Milos, Laura Raisa Milos
3. Is there needed to perform financial analysis based on the localization criteria? Comparative approach at the level of the emerging and developed countries
       Cristina Morar Triandafil, Petre Brezeanu, Adrian Morar Triandafil
4. European Integration of Ukrainian Higher Education
       Liliya Morska
5. Institutions – Instrument for Applying the Financial Mechanisms of the European Union : Based on the Program for Cross-border Cooperation between Bulgaria and Romania
       Victoria Ivanova
6. Обеспечении конкурентоспособности предприятий в условиях формирования экономики знаний
       Вели Мамедов
7. Стимулиране на иновативността чрез метода ТРИЗ
       Веселина Янкова, Таня Панайотова
8. Високотехно- логичен инкубатор за иновативни предприятия
       Димитър Трифонов, Руслан Иванов
9. Политическая элита в системе управления современным обществом
       Mикола Бармак
10. Избор на стратегия за управление на знанията чрез инженеринг на знанията
       Таня Панайотова
11. Ценности и умения, съотносими с професионалната реализация на индивидите : кроскултурни аспекти
       Юлиана Попова
12. Разработване на методически подход за съставяне на сервизни планове
       Антон Недялков
13. Влиянието на икономическата криза върху предприятията за производство на инструменти
       Асен Ласонин
14. Роля на човешкия капитал в процеса на възлагане на ИКТ услуги
       Боряна Лечева
15. Системи за бизнес разследване (Business Intelligence) - oбхват и приложение в управлението
       Гергана Тодорова-Игнатовска, Александър Петков
16. Логистичната концепция като възможност за усъвършенстване организацията на производствения процес – вътрешно- производствена логистика
       Димитричка Македонска, Калин Цанков
17. Количествената оценка на риска като средство за определяне ефективността на бизнес информационна система
       Имрен Исмаилова, Красимир Манев
18. Методика за реализиране на „проект” за повишаване на ефективността на производствата
       Кирил Ковачев
19. Конкурентното разузнаване – обективна необходимост за съвременния бизнес
       Красимир Манев, Йорданка Русева
20. Стандартизацията – важен фактор на организиране и управление на международните икономически отношения
       Красимира Димитрова
21. Анализ на състоянието на производството на енергия от фотоволтаични системи в България
       Лилия Илиева
22. Субективно оценяване на корелационни коефициенти
       Наталия Николова, Даниела Тонева, Бисер Стоянов, Кирил Тенекеджиев
23. „Ниво на обслужване” – инструмент за постигане на Lean производство
       Огнян Андреев, Наталия Колева
24. Приложение на концепцията за ефективно производство и нейния инструментариум в предприятията от сектора на лекото машиностроене
       Румен Костов
25. Предложение на схема за вземане на решения при създаването на устойчиви логистични вериги
       Силвестра Ангелова
26. Анализ на организацията на доставките в индустриална фирма
       Христо Христов, Иван Митев
27. Теория на ограниченията - един подход за адаптиране към новите изисквания на бизнеса
       Чавдар Тихолов, Иван Митев
28. The leading role that ASME Codes and Standards play in the future development of Mechanical Engineering worldwide
       Krasimira Dimitrova
29. Дигитална конвергенция: развитие и икономически проблеми
       Александър Тодоров
30. Възможността на Програмата за развитие на селските райони и нейното финансиране за повишаване на конкурентоспособността на земеделието в Област Русе
       Боряна Рускова-Салимова
31. Изследване на перфектността на възникващи фондови пазари от източноевропейския регион посредством дискретна трансформация с вълнички
       Боян Ломев, Иван Иванов, Боряна Богданова
32. Приложението на реалните опции като средство за оценка на иновации
       Велислава Николаева
33. Тбилисский рынок компакт дисков: экономические аспекты
       Георгий Чиладзе
34. Мотивационното поведение във философския дискурс на Исак Паси
       Даниела Попова
35. Висшите училища в България и обществото на знанието
       Димитър Димитракиев, Владимир Жечев
36. Проучване на потребителските предпочитания в областта на чуждоезиковото обучение
       Елеонора Иванова
37. За нуждата и ползата от въвеждането на термина „евалуация” в българската научна терминология
       Елица Узунова
38. Структура на инвестиционната дейност в програмата за развитие на селските райони 2007-2013 гoд.
       Емилия Христова
39. Театралната реформа – предизви- кателство пред регионалните театри
       Ина Станоева
40. Възможности за интегрирано управление на националната територия за преодоляване на регионалните различия
       Камен Петров
41. Екологосъобразността – основен фактор за устойчивост в поливното земеделие
       Красимира Загорова
42. Ценообразуване на жилищните кредити в България за периода 2005
       Лилия Илиева, Петър Илиев
43. Административно-бюрокра- тичният код и цивилизационната реалност
       Лоретта Парашкевова
44. Възможности и условия за ефективен агромаркетинг в България
       Любомир Любенов
45. Новите реалности на българския туристически пазар и предпоставки за развитието на туризма в региона Долен Дунав
       Мария Андреева
46. Европейската платформа за борба с бедността и приоритетите в модернизацията на пенсионно-осигурителната система
       Недка Николова
47. Използване на възможностите на глобалната мрежа за ефективно провеждане на маркетингови проучвания
       Светлана Димитракиева, Добринка Ралчева
48. Разработване на казуси в областта на предприемачеството и иновациите: методически аспекти
       Свилен Кунев
49. Влияние на сезонността върху финансово-икономическото състояние на публичните туристически дружества в България
       Снежинка Константинова
50. Факторна обусловеност на икономическия растеж в България за периода 1991-2008 г.
       Станимира Николова
51. Стратегията на диверсификация в управлението на българските фирми
       Цветана Стоянова
52. Corporate Social Responsibility: A Fashion Trend or a Serious Approach?
       Hasmik Melikyan

Последни страници


Copyright © 2008-2024