ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2011 г.

Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Серия 6.2 - Педагогика и психология. История, етнология и фолклор.

Корица и начални страници

1. История на играчката
       Ася Велева
2. Пробуждане на духовно-нравствения живот на детето
       Захарий Дечев
3. Реформата във висшето образование и професионалното образование и обучение на студентите- бъдещи учители
       Галина Лечева
4. Етнопсихични особености на социалните качества на студенти
       Павлина Лазарова
5. Глобалният еволюционизъм като философски проблем
       Магдалена Желязкова
6. Джендър особености на учениците в НУВ
       Лора Радославова
7. Аспекти на самооценката в детска възраст
       Лилия Тодорова
8. Статуси на идентичността (апробация на въпросника EIS НА ALLAN TAN и колеги в извадка от български юноши на възраст 11 – 18 г.)
       Деница Алипиева
9. Превенция на училищното насилие чрез електронни средства
       Румяна Буковалова, Чавдар Сотиров
10. Възможности за справяне с образователните проблеми на децата на имигрантите в България
       Галя Бонева
11. Интеграцията на мигрантите в българското общество – предизвикателства и възможности
       Любомира Попова
12. Концепция за непрекъснато обучение на възрастни хора като мост между науката и гражданското общество
       Емилия Великова
13. Дунавска мрежа в действие – цели, дейности и резултати на проект "ДАНЕТ"
       Емилия Великова
14. Виртуално обучаваща среда като елемент на он-лайн социално общество
       Нели Колева
15. Причини за прояви на агресия в предучилищна възраст
       Йорданка Факирска
16. Превенция на сексуалното насилие срещу деца
       Георги Петров
17. Емпатийни тенденции в българското общество през последните години
       Светломир Пенев
18. Моделът на Ван Йейл за развитие на геометричното мислене у учениците
       Виолета Ванева
19. Социалната екология в съвременния свят
       Маргарита Бонева
20. Актуални параметри на социално- педагогическата работа в училище
       Десислава Стоянова
21. Професионален профил на социалния работник в контекста на интеркултурната перспектива
       Боряна Здравкова
22. Натовареност на социалните работници от отделите за "закрила на детето"
       Багряна Илиева
23. Разновидности на неблагополучния социален статус
       Зейнур Мустафа
24. Институционализация на социалната работа в България в условията на социална промяна
       Зейнур Мустафа
25. Социално-педагогическа компетентност за работа с деца- мигранти
       Розалия Кузманова-Карталова, Пламен Легкоступ
26. Възможности за интегриране на деца – мигранти чрез средствата на изобразителната дейност
       Розалия Кузманова-Карталова, Пламен Легкоступ
27. За ценностната система на социалния работник в глобализиращия се свят
       Маргарита Бонева, Георги Колев
28. Изграждане на социални умения у непълнолетни правонарушители с наложено наказание „пробация”
       Живка Военкинова
29. Проект „Социално-педагогически практикум с изключени групи”
       Мари Мануелян
30. Недоброволните клиенти на затворите –лица лишени от свобода
       Живка Военкинова
31. Requires to teachers for using interactive whiteboards in creating moduls for ODL-process
       Stoykova Vanya, Dineva Snejana, Krasimira Georgieva
32. Improving the quality of ODL-process and reducing drop off of the students through applying interactive devices
       Dineva Snejana, Stoykova Vanya
33. Some Issues of Vocational Education Funding in Georgia
       Shorena Maglakelidze, Lia Davitadze
34. Методика на обучение на музиканти в самодеен тамбурашки фаркашки оркестър
       Наталия Константинова
35. Битието на грижата у Мартин Хайдегер
       Милослава Янкова
36. Регламентираната „благодарност” към средновековния български войн (по данни от законовите постановки)
       Ренета Златева
37. Как е ликвидиран Йон Патони, убиецът на видния български общественик от Добрич Христо Стефанов?
       Любомир Златев
38. Русенската общественост и Съединението
       Любомир Златев
39. Първи стъпки към модернизиране на банково-кредитната система в страната след Освобождението
       Магбуле Папазова
40. Училище „Братя Миладинови”– създаване и развитие
       Златоживка Здравкова
41. Осигуряването за майчинство в периода между двете световни войни (1919 г. - 1939 г.)
       Веселка Радева
42. Политическите борби в Русе от края на 20-те години и началото на 30-те години в писмата на Васил Кръстев
       Капка Иванова
43. Стил и характер на българските народни танци
       Пелагия Векилова, Светла Минкова

Последни страници


Copyright © 2008-2023