ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2014 г.

Филиал - РАЗГРАД
Серия 10.1 - Химични технологии.

Корица и начални страници

1. Deposition of cerium conversion coatings on AA2024-T3 aircraft alloy at fixed potentials
       Tamara Gil, Stephan Kozhukharov, Christian Girginov
2. Study of different deflocculation mechanisms on a porcelain ceramic paste
       E. Barrachina, J. Llop, M. Notari, D. Fraga, R. Martí, I. Calvet, A. Rey, T. Lyubenova, S. Kozhukharov, V. Kozhukharov, J. Carda
3. Specific interfacial mass transfer area in distillation process
       Dian Radev, Dobrin Georgiev, Zhivko Ivanov, Zhelcho Stefanov
4. A QSAR evaluation of glucocorticoid receptor binding
       Milen Todorov
5. Molecular geometry, ab initio and density functional theory calculations of Linuron (3-(3,4-Dichlorphenyl)-1-methoxy-1-methylurea)
       Rumyana Yankova, Mario Avramov
6. Microbial prediction of metabolism of toluene in the environment
       Yana Koleva, Yordanka Tasheva
7. Mechanism based in silico evaluation of hepatotoxicity
       Milen Todorov
8. Using a waste product containing iron
       D. Georgiev, Iv. Gradinarov, Iv. Petrov, T. Mihalev, Iv. Peytchev
9. Quantum chemical study on Me- 3-Amino-1,2,4-Triazole complexes (Me = Ca, Zn, Cu, Co, Ni, Cd, и Hg)
       Rumyana Yankova, Mario Avramov
10. Granulation of natural zeolite
       D. Georgiev, I. Petrov, T. Mihalev, I. Peychev, Iv. Gradinarov, G. Kolchakova
11. Investigations of the etherification process under model mixture
       Anton Palichev, Yordanka Tasheva, Todor Palichev
12. Sol-gel synthesis and thermal characterization of the batches of BSCCO system
       Rositsa Raikova, Teodora Raicheva, Bogdan Bogdanov, Yancho Hristov
13. Study of the adsorption of Cu(II) ions from aqueous solution using Zeolite NaA
       D. Georgiev, I. Petrov, T. Mihalev, I. Peychev, Iv. Gradinarov, G. Kolchakova
14. Syntesis of silica aerogel by surface modification
       P. Ivanov, Y. Hristov, B. I. Bogdanov, P. Pashev
15. Synthesis of ytterbium selenite and selenide
       Miluvka Stancheva, Tsvetan Dimitrov,Daher Daher
16. Synthesis of Zeolite NaA as pellets of bulgarian kaolin
       D. Georgiev, I. Petrov, T. Mihalev, I. Peychev, Iv. Gradinarov, G. Kolchakova
17. Preparation, characterization and adsorption properties of chitosan nanoparticles for congo red as a model anionic direct dye
       Dilyana Zvezdova
18. Increase of the radiation-chemical resistance of glasses for radioactive waste immobilization
       Alice Doroshenko, Nikolay Plemyannikov
19. Влияние состава на вязкость поликомпонентных покрытий
       Алексей Карасик, Вадим Журавель, Цветан Димитров
20. Бесщелочные стеклокристаллические материалы на основе боратного стекла
       Г. Фоменко, А. Носенко, В. Голеус, Ц. Димитров, Н. Ильченко, А. Амелина
21. Высокопористые керамические материалы из оксида алюминия
       Елена Карасик, Цветан Димитров
22. Стъклографит модифициран с рутениев оксид хексацианоферат (RuOHCF): електрохимично поведение и активност при електроредукция на водороден пероксид в силно кисела среда
       Тотка Додевска
23. Синтез и охарактеризиране на линеен амфифилен (BAB) триблоков макроинициатор поли(D,L-лактид)- блок-ПЕГ-блок-поли(D,L-лактид), за получаване на звездовидни (АB)2C блокови съполимери
       Емилия Иванова,Ивайло Димитров,Севдалина Турманова
24. Възможности за оползотворяване на алуминийсъдържащи отпадъчни продукти
       М. Иванова, Б. Богданов, Г. Колчакова, Сн. Корудерлиева
25. Получаване на метилови естери на висши мастни киселини от отпадни продукти при рафиниране на растителни масла
       Васил Копчев
26. Катализ за опазване на околната среда и фотокатализ
       Александър Елияс, Веселин Илиев, Славчо Раковски
27. Изследване влиянието на инхибиращото действие на 5-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-2-thioxoimidazolidin-4-onemethane (1:1) и 4-thioxoimidazolidin-2-one-cyclopentane (1:1) върху корозията на стомана в кисела среда
       Теменужка Хараланова, Кристиян Гиргинов
28. Изследване термичното разлагане на фракции, получени при гликолизата на отпадъчен полиетилентерефталат и суров глицерол
       Светлана Гениева, Славка Стамболова
29. Обследване на вкислени почви в Бургаски регион
       Веляна Георгиева, Мариана Тавлиева, Деница Кирчева
30. Изследване на структурата и свойствата на Hf(SO4)2(H2O)4 и Hf(SeO4)2(H2O)4 комплекси чрез рентгенографски анализ и теорията на функционала на плътността
       Румяна Янкова, Светлана Гениева, Ненко Халачев, Гинка Байкушева-Димитрова
31. Зеолитни мембрани със забавено адсорбционно действие
       Тодор Михалев, Благовеста Мидюрова
32. Ускоряване на процеса на фотоокислителна деструкция на фолиа от полиетилен висока плътност чрез използване на про-оксиданти
       Стилияна Михалева, Димитрина Кирякова, Атанас Атанасов, Андон Попов
33. Температурна зависимост на скоростта на химичните реакции
       Кристиян Гиргинов, Теменужка Хараланова
34. Изследвания върху интензифициране синтеза на магнезиев шпинел
       Златка Великова, Ганка Колчакова, Снежана Корудерлиева, Иван Чомаков
35. Нежелана кристализация във въглеводородна среда
       Михаил Дойнов, Цветан Димитров
36. Получаване на нефталатни пластификатори за поливинилхлоридни пластизоли
       Антония Илиева, Милчо Скумов, Севдалина Турманова
37. Математическо моделиране на преносните процеси в периодичен каталитичен реактор
       Иванка Желева
38. Фактори на риска при аварии на химически опасни обекти
       С. Бурджиев, М.Филипова, Г. Георгиев
39. Синтез, кинетичен анализ и термична стабилност на омрежен хитозан-епихлорохидрин
       Д. Звездова, Н. Неделчев
40. Изследване свойствата на композитни материали с органична матрица, армирани със стъклени влакна и микросфери
       Маруся Любчева, Ирена Марковска, Апостол Апостолов
41. Ултразвук-подпомогнат пептиден синтез
       Станислав Байрямов
42. Спектрофотометричен анализ на повърхностни води в Дунавския регион
       М.Филипова, С. Бурджиев, П.Маринова

Последни страници


Copyright © 2008-2024