ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2015 г.

Факултет ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Серия 8.2 - Физическо възпитание и спорт.

Корица и начални страници

1. Структура и оценка на игровата ефективност в различни по ранг и етапи състезания на женския отбор на БК "Дунав 8806"
       Георги Божков
2. Изследване на композиционния строеж на състезателните съчетания при видовете двойки в спортната акробатика
       Владимир Ангелов
3. Педагогическа концепция за съгласуваност между двигателната и интелектуална дейност в учебния процес по физическо възпитание и спорт
       Антоанета Момчилова, Мария Дончева
4. Състезателните съчетания в съвременната художествена гимнастика – творчество, новости, тенденции
       Гюрка Ганчева
5. Сравнителен анализ на класиранията в световните първенства и олимпийските игри по джудо в периода 2009 -2015 г.
       Анжелина Янева
6. Сравняване на показатели за физическа годност при студенти
       Галина Дякова, Любен Лападатов
7. Кинематичен модел на кръгове на кон с гривни
       Илия Кючуков, Здравко Куртев
8. Динамика на развитие на психомоториката при студенти обучавани по лична защита
       Огнян Къчев
9. Педагогически приоритети на физическото образование чрез модела за Life-long learning в специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”
       Искра Илиева, Юлия Дончева
10. Методични вериги при обучението на сложни упражнения на висилка
       Илия Янев
11. Изследване ефективността на методика за оптимизиране нивото на двигателното качество сила при 10-12 годишни, занимаващи се с художествена гимнастика
       Весела Иванова
12. Спортен травматизъм във вдигането на тежести
       Нели Янкова, Валентин Панайотов
13. Извънкласни форми на обучение по физическо възпитание и спорт за деца от начална училищна възраст
       Златка Александрова Димитрова
14. Влияние на интерактивна методика на обучение по бадминтон върху двигателните способности на ученици от първи клас
       Илиян Илчев
15. Ефективност на спорта Стрелба с лък, включен във фитнес програма
       Искра Илиева
16. Изследване мнението на военните полицаи към физическата подготовка и обучението по бойно приложни техники
       Сашо Йорданов
17. Анализ на разпределението на световните рекорди по нации, възрастови групи и пол във вдигането на тежести
       Нели Янкова
18. Социална интеграция на деца със специални потребности в областта на спорта
       Албена Димитрова – Денкова
19. Съвременни тенденции при обучението на млади футболисти
       Камен Симеонов
20. Определяне на експериментални и контролни групи за изследване физическата дееспособност на момчета от 5, 6 и 7 клас
       Валери Йорданов
21. Изследване на предлагането на спортно-педагогически услуги по тенис на корт
       Васил Димитров, Димитър Димитров
22. Развитие на двигателните качества на студентите, спортуващи спортно катерене
       Тихомир Димитров
23. Варативност на физически и технически показатели на волейболисти от спортните училища
       Мина Антонова
24. Сравнителен анализ на показатели за развитие на двигателните качества издръжливост и гъвкавост на студентки от Русенски университет през 1981 и 2015 година
       Милена Григорова
25. Изследване на двигателното качество бързина на студенти от Софийския университет, участващи в учебните занимания по тенис
       Радослав Костадинов, Евгени Йорданов
26. Влияние на някои субективни фактори върху постижението в спортове за издръжливост
       Иванка Кърпарова
27. Проучване и анализ удовлетвореността от спортни занимания на студентите в Нов български университет
       Иван Неделчев

Последни страници


Copyright © 2008-2024