ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2008 г.

Факултет ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА
Серия 3.1 - Електротехника, електроника и автоматика

Корица и начални страници

1. Модел с неопределени параметри на манипулатор с еластично звено
       Г.Лехов
2. Генериране на солитони в нелинейна верига
       Т.Червенкова
3. Солитоноподобни решения на уравнението на Синус-Гордон
       А.Червенков
4. Динамични характеристики на асинхронна машина при задвижване на механизми с променливи съпротивителен и инерционен моменти
       Д.Спиров, П.Владимиров
5. Определяне на съставките на загубите в асинхронна машина при честотно управление
       П.Владимиров
6. Прогнозиране на денонощното електропотребление
       Р.Ангелова, Т.Гичев
7. Избор на индуктивни компенсиращи устройства
       С.Стефанов, В.Русева
8. Изследване интензитета на електрическото поле, създавано от въздушна електропроводна линия високо напрежение, върху земната повърхност
       И.Стоянов
9. Изследване на енергийната ефективност на модулен елемент за аерация
       К.Андонов, К.Ениманев, И.Евстатиев, К.Коев
10. Изследване на вентилаторната мощност на схема за аерация
       К.Андонов, К.Ениманев, И.Евстатиев, К.Коев, А.Кръстева
11. Енергийно-икономически показатели при обследване за енергийна ефективност на външни осветителни уредби
       Р.Кючуков, С.Басри
12. Опитно изследване на математичен модел за управление на тунелна вентилация в птицевъдни сгради
       Б.Евстатиев, Н.Михайлов, В.Стоянов
13. Опитно изследване контрола на микроклимат в птицевъдна сграда при зимни условия
       Б.Евстатиев, Н.Михайлов, В.Стоянов
14. Изследване влиянието на някои фактори върху изходната мощност на PV модул
       Ф.Алкатири, Л.Георгиева
15. Предварителни резултати от изследване на слънчева сушилня
       М.Цветков, Н.Михайлов, С.Митев, Б.Борисов
16. Микропроцесорна система за интензифициране на процеса на сушене при слънчева сушилня
       М.Цветков, Н.Михайлов, С.Митев, Б.Борисов И.Цветков
17. Analysis of electronic systems for control of crops pretreatment processes in vegetable oil extraction
       S.Kadirova
18. Микропроцесорна система за измерване на съпротивление
       А.Манукова, И.Иванов
19. Микропроцесорна система за медицинска електростимулация
       А.Манукова, Л.Димитрова
20. Радар детектор с нивоиндикатор
       В.Димов, Р.Прахов, А.Манукова
21. Анализ на уреди и системи, използвани за измерване и контрол на отклоненията на диаметри и повърхнини от правилната им геометрична форма
       В.Димитров, С.Захариева
22. Изследване на влиянието на сортовата принадлежност на царевични семена върху спектралните характеристики при разпознаване на заболяването Фузариоза
       Ц.Драганова, Г.Беев, П.Даскалов, Р.Цонев
23. Управление на aвтоматизирана система за разпознаване на заболяването фузариоза по царевични семена чрез анализ на цветни изображения
       Ст.Пенчев, П.Даскалов, Е.Кирилова, Р.Цонев, Ц.Драганова
24. Оценяване качеството на калибриране на семена на фирма Пионер посредством невронни мрежи
       М.Деянов
25. Определяне степента на зрялост на домати чрез анализ на цветни цифрови изображения
       П.Даскалов, Ц.Драганова, Р.Цонев
26. Разпознаване на инфектирано с бактерии мляко чрез спектрален анализ в близката инфрачервена област
       П.Велева-Донева, Ц.Драганова, С.Атанасова, Г.Беев
27. Расчётные энергозатраты электрического уничтожения сорняков установками с секционированными электродами
       В.Баев, Д.Елисеев
28. Аэроионизация птичников
       В.Баев, М.Бочаров, Е.Чекомасов
29. Определяне на параметрите на елементите на електрическата схема на уредби за надлъжна електроискрова обработка на тютюн. I. Методика за определянето им
       Н.Армянов
30. Определяне на параметрите на елементите на електрическата схема на уредби за надлъжна електроискрова обработка на тютюн. II. Резултати от определянето им
       Н.Армянов
31. Установяване на възможност за намаляване на разхода на енергия при надлъжната електроискрова обработка на тютюн
       Н.Армянов
32. Изследване въздействието на електромагнитното поле върху посевните качества, развитието и продуктивността на нови български сортове памук
       М.Радевска, А.Салджиева, И.Палов, К.Сираков
33. Резултати от лабораторни изследвания след разделена предсеитбена обработка на пшеничени семена с електромагнитна енергия
       И.Палов, К.Сираков, Е.Кузманов, Х.Андреев, В.Яков
34. Автоматизиран цех за производство на фураж
       Б.Борисов
35. Автономен асинхронен генератор – обосновка, изработка и изпитания
       Г.Георгиев
36. Методика за определяне настройката на релето за време в пускателите “звезда/триъгълник”
       В.Яков, А.Василев, Е.Кузманов, И.Браянов
37. Моделиране и оценка на електромагнитната съвместимост
       Е.Христова, Д.Ангелов
38. Демонстрационна осветителна уредба, управлявана чрез DALI – протокол
       Р.Кючуков, М.Димитров
39. Обучение по “Числени методи и моделиране на вериги и полета – част I” в магистърския курс по Електротехника”
       Т.Червенкова, А.Червенков
40. Обучението по автоматика, информационна и управляваща техника в Русенския университет
       М.Младенов, М.Попова, Г.Лехов

Последни страници


Copyright © 2008-2024