ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2014 г.

Факултет АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН
Серия 1.1 - Земеделска техника и технологии. Аграрни науки и медицина. Ремонт и надеждност.

Корица и начални страници

1. Стенд за определяне на инерционния момент на барабани от машини за прибиране на реколтата
       Рангел Зайков, Стоян Ишпеков, Дечко Русчев, Петър Петров
2. Изследване на разделителните възможности на устройство за пасивно сортиране на картофи
       Юрий Енакиев, Иван Мортев, Георги Костадинов
3. Влияние на почвени хербициди върху заплевеляването при пипер (Capsicum annuum L.)
       Нина Герасимова, Милена Йорданова
4. Влияние на мулчирането с плевелни стъбла върху запле- веляването при броколи за късно полско производство
       Милена Йорданова, Нина Герасимова
5. Зависимост на показателите на класа от фактора „образец” при обикновената зимна пшеница (Triticum aestivum L.)
       Христо Павлинов Стоянов
6. Хетерозис в F1 хибриди, получени от кръстосване на синте-тични амфидиплоиди със сортове обикновена зимна пшеница
       Надя Даскалова, Пенко Спецов
7. Корелационни зависимости между структурните елементи на добива при соята в зависимост от поливния режим
       Велика Кунева, Радост Калайджиева, Александър Матев
8. Оценка на влиянието на обработка на почвата и системите на торене върху добива на царевица зърно хибрид Lg35.62
       Велика Кунева, Румен Базитов
9. Преваленс, спектър и относителен дял на интестиналните Escherichia Coli щамове, в зависимост от категорията и възрастта на прасетата в условията на промишлен свинекомплекс
       Албена Димитрова, Симеон Йорданов, Марина Драгойчева, Владимир Хвърчилков, Красимира Петкова, Таня Савова
10. Опазване на почвеното плодородие – политики, програми и иновации
       Димитрия Илиева, Емилия Христова
11. Изследване на промените в съдържанието на хранителни елементи и органично вещество в почвата при отглеждане на царевица на ерозиран карбонатен чернозем
       Гергана Николова, Петър Димитров
12. Сравнително изследване на традиционно прилагани и на усъвършенствани почвозащитни технологии при отглеждане на пшеница на наклонени терени
       Петър Димитров, Гергана Николова
13. За обоснования избор на зърнокомбайни за земеделски стопанства в България
       Чавдар Везиров, Диляна Великова, Христо Я. Христов
14. The plane interaction theory of the cleaning vane with the head of a root crop
       Volodymyr Bulgakov, Valerii Adamchuk, Taras Gutcol, Hristo Beloev, Boris Borisov
15. Вегетативното развитие на тиквички и патисони при листно подхранване с Хумустим
       Димка Хайтова, Анита Гергова
16. Разпространение на площите заети с тютюневи насаждения у нас
       Димитър Кехайов, Георги Комитов
17. Ефект от използването на анакларид върху горенето на природен газ, при производство на доломит
       Георги Комитов, Димитър Кехайов
18. Изменение на мощностните показатели на бензинов ДВГ при прилагане на горивоспестяващи технологии
       Георги Комитов, Димитър Кехайов
19. Параметри на връзката „Добив – Напоителна норма“ за главеста целина (Apium graveolens L.)
       Биляна Харизанова-Петрова, Александър Матев, Антония Овчарова, Радост Калайджиева
20. Относно някой основни принципи при създаване на опти- мизирана конструкция за наситняване на фуражи
       Милен Овчаров, Ивайло Христаков, Божидар Колев, Борис Борисов
21. Изследване и оптимизиране процеса на брикетиране на слама
       Митков Иван, Иван Брайков
22. Оптимизиране режима на работа на работен орган при размесване на мелиорант с почва
       Даллев Манол, Иван Митков
23. Физични свойства на почвата и влиянието им върху използаните машини за почвообработкa
       Стилиян Манушков
24. Controlling and testing methods in the surface treatment
       Štefan Álló, Vladimír Kročko, Jozef Žarnovský, Milan Matúš
25. The research of load bearing capacity and fracture toughness of steel concrete beams, reinforced by cut and stretchy sheet
       S. Burchenia, I. Dobrianskyi, Maroš Korenko, Plamen Kangalov
26. ADR transport on proposed lines of selected area in Slovak republic
       Ľubomír Hujo, Juraj Jablonický, Ján Kosiba, Juraj Tulík, Marek Halenár
27. Monitoring of the impact of operating personnel on the transportation efficiency in the intercity bus transport
       Ivan Janoško, Stanislav Lindák, Ján Kosiba
28. Application of Hose-Reel irrigation machine
       Ján Jobbágy, Pavol Findura
29. Production of biogas from a mixture of kitchen waste
       Jan Mareček, Pavel Máchal, Tomáš Koutný, Milan Geršl, Tomáš Vítěz, Eva Krčálová, Vladimír Kročko
30. 3D visualisation of worn surfaces – first approach
       Rastislav Mikuš, Róbert Drlička, Vladimír Kročko, Juraj Šarišský
31. Biogas production of phytoremediation plants contaminated with cadmium
       Martin Šotnar, Jan Mareček, Pavel Máchal, Tomáš Koutný, Milan Geršl, Eva Krčálová, Maroš Korenko
32. Mathematical model of the process of skalperation grain heap
       Bogdanovich Sergey, Vladimír Kročko, Hristo Beloev
33. Suitability of ecological hydraulic fluid application in tractor hydraulic circuit
       Zdenko Tkáč, Juraj Tulík, Michaela Jánošová, Ivan Štulajter
34. Тенденции за развитие на наваряването в 21 век
       Митко Николов
35. Методика за изследване на трибологическите характе- ристики на възстановителни и превантивни покрития в различни смазочни среди при триене на плъзгане
       Митко Николов, Пламен Кангалов
36. Изследване влиянието на топлинните хлабини в клапа- новия механизъм върху състава на изгорелите газове
       Евгени Енчев, Тодор Деликостов
37. Синтез на комплексни естери на дикарбоксилови киселини с полиакиленгликоли, както и естери на неопентилполиоли с монокарбоксилови киселини
       Димитър Павлов, Нина Господинова, Стефан Кереков
38. Изследване противоизносните свойства на синтетични хидравлични естерни масла с различни противоизносни добавки
       Пламен Кангалов, Митко Николов, Димитър Павлов
39. Изследване на хидравлични масла от земеделска техника
       Красимир Цонев
40. Изследване спирачната система на автомобили при годишен технически прегледи в Плевенска област
       Даниел Бекана, Йордан Панталеев, Юлиян Ангелов
41. Изследване на някои свойства на отработеното двигателно масло при земеделски трактори
       Даниел Бекана, Антоний Антониев, Юлиян Ангелов
42. Състояние и развитие на електролитните методи за възстановяване на износени детайли
       Пламен Кангалов

Последни страници


Copyright © 2008-2022