ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2015 г.

Факултет ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА
Серия 3.1 - Електротехника, електроника и автоматика

Корица и начални страници

1. Модернизация на осветителните уредби в трамвайните мотриси чрез използване на светодиодни светлинни източници
       Георги Димитров
2. Alternative optimality criteria in automatic control systems parametrical optimization
       Victor Yegoro
3. Smart техника система управления и энергия
       Ярослав Култан
4. Изследване на показателите, характеризиращи битовото електропотребление в топлофициран жилищен район
       Вяра Русева
5. Изследване показателите на електропотребление на газстанция
       Стоян Манолов, Борислав Савчев, Людмил Михайлов, Н.Минков, Кондю Андонов
6. Изследване на нивата на вредните емисии от консумацията на електроенергия и зарежданите горива от газстанциите в страната
       Людмил Михайлов, Стоян Манолов, Иван Белоев, Борислав Савчев
7. Изследване на битовото електропотребление за летен сезон
       Константин Коев, Красимир Мартев, Людмил Михайлов
8. Развитие на методика за групиране на денонощни товарови графици
       Никола Кибритев, Людмил Михайлов
9. Тестване на методика за групиране на денонощни товарови графици 1
       Людмил Михайлов, Никола Кибритев
10. Основни насоки в развитие на енергийната ефективност при управление на помпени агрегати във ВиК сектора
       Деян Тачев
11. Оценка и приложение на методи за определяне на относителното натоварване на асинхронни електродвигатели
       Миглена Христова, Вяра Русева
12. Прецизиране на механичните загубите при висока скорост на асинхронен двигател с кафезен ротор – аналитичен подход
       Кръстю Кръстев, Радка Кръстева
13. Прецизиране на механичните загубите при висока скорост на асинхронен двигател с кафезен ротор – експериментален подход
       Кръстю Кръстев, Радка Кръстева
14. Безпилотните летателни апарати в енергетиката: перспективи и предизвикателства
       Валентин Велчев
15. Пути повышения эксплуатационных характеристик электродных водонагревателей
       Нурсултан Тойшиев, Виктор Барков, Венелин Яков
16. Микропроцесорен модул за измерване и хармоничен анализ на параметрите на трифазен електрически ток
       Илиян Цветков
17. Бърз метод за определяне на транспортно закъснение с оценка резултатите за груби грешки
       Тошо Станчев, Илиян Цветков
18. Критерии за анализ на кардиологичните заболявания при изграждане на система за превантивен контрол
       Анелия Манукова, Мая Грозева
19. Изследване на импулсен захранващ източник
       Сехер Кадирова, Анелия Манукова, Димитър Великов, Снежинка Захариева
20. Изследване влиянието на енергийните потоци върху температурния режим на електронен модул
       Борис Евстатиев, Явор Нейков, Иван Белоев
21. Изследване влиянието на параметрите на касетата върху температурния режим на електронен модул
       Явор Нейков, Борис Евстатиев, Иван Белоев
22. Изследване диелектричните характеристики на сегнетокерамични кондензатори
       Ивайло Лазаров
23. Приложение на съвременни компютърни и информационни технологии при управлението на процеси в прецизното животновъдство
       Белма Гаази
24. Оптимизационен модел за управление на микроклимат в животновъдна сграда
       Пламен Даскалов, Цветелина Георгиева, Белма Гаази
25. Двуканално управление на морска система за компаундиране (МСК)
       Тодор Лазаров, Николай Джагаров, Милен Бонев, Живко Гроздев
26. Електронен пид регулатор за корабни синхронни генератори
       Тодор Лазаров
27. Електронен коректор за възбуждане на синхронни генератори със система за компаундиране
       Тодор Лазаров
28. Изследване нивото на пулсации на импулсен преобразувател на енергия от понижаващ вид
       Васил Иванов, Ивайло Стоянов, Людмил Михайлов
29. Технически средства за защита на слепи хора чрез семантично кодиране
       Диана Илиева
30. Компютърно базирана система за мониторинг на параметри на въздушната среда в затворени помещения
       Звездица Ненова, Георги Георгиев, Стефан Иванов
31. Сравнително изследване на робастни системи за управление на манипулатор с еластично звено
       Георги Георгиев
32. Software instrument for classification of milk products by analysis of spectrophotometric data
       Stanislav Penchev
33. Using radial basis elements for classification of food products by spectrophotometric data
       Stanislav Penchev
34. Integration of the industrial robotics in the food industry
       Victor Yegorov, P.Golubkov
35. Kалибриране на FDR сензор за специфична почва при измерване на почвена влажност
       Светослав Атанасов
36. Резултати от лабораторни изследвания на взаимодействието между вида на съда за съхранение и предсеитбената електромагнитна обработка на семена от френски царевичен хибрид LG34.75
       Кирил Сираков, Людмил Михайлов, Светослав Захариев, Иван Палов
37. Изследване на взаимодействието между вида на съда за съхранение и предсеитбената електромагнитна обработка на царевични семена от български и френски царевични хибриди
       Кирил Сираков, Светослав Захариев, Людмил Михайлов, Иван Палов
38. Резултати от изследване на усилието, за разрушаване на царевично зърно, получено след предсеитбена електромагнитна обработка на семената
       Кирил Сираков, Светослав Захариев, Емил Янков, Иван Палов

Последни страници


Copyright © 2008-2024