ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2009 г.

Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Серия 6.2 - Педагогика и психология; История, етнология и фолклор.

Корица и начални страници

1. Концептуален модел “Приказна математика от 3 до 7 г.” за педагогическо взаимодействие в смесена разновъзрастова група
       Дарина Гълъбова
2. The Real Forming Evaluation–A Finality of an Teamwork Evaluation That Exists Inside the Educated Student-Instructor Binomial
       Dumitru Valeriu
3. Метод „Мултипликация на идея” за решаване на евристични задачи
       Михаил Лепаров, Нели Ганева
4. Мултимедийна интерактивна система за обучение по математика на чуждестранни студенти
       Лиляна Апостолова-Политова
5. Относно начини за решаване на евристични проблеми
       Михаил Лепаров, Нели Ганева
6. A Didaktiksproblem in der Deutsche sprache Selbstentdeckendem lehrverfahren fur die unterrichtsantaltung
       Edisher Japharidze
7. Language Learning And Using Strategies And Their Role In Developing Learners’ Autonomy
       Yolanda-Mirela Catelly
8. Функции на игровата задача в процеса на формиране и ръководство на сюжетно-ролевата игра с оглед интегративно-познавателните й функции във възпитателния процес
       Свилен Марков
9. Стиловете на учене като педагогическа компетентност за разнообразяване на преподавателските стратегии
       Галина Лечева
10. Един щрих към интеграцията между изкуствата с оглед на педагогическата й приложимост
       Валентина Радева
11. Съвременни предизвикателства пред педагогиката на играта
       Ася Велева
12. Традиция и иновация в психолого-педагогически аспект (в обучението по математика)
       Марга Георгиева
13. Scientific Sources of the Ecological Education and Its Development in Azerbaijan
       Ismat S. Ahmadov, Elmira A. Muradova, Gara T. Mustafayev
14. Which Environmental Education Model Is Relevant for Azerbaijan Schools?
       Elmira Muradova
15. Проект “Социално-педагогически практикум на студенти в базите от социалната система”
       Живка Военкинова, Мари Мануелян
16. Ключовите компетенции на студентите – бъдещи учители в контекста на Процеса Болоня
       Галина Лечева
17. Разработване комуникационна политика на образователна институция
       Елена Христова Вълкова-Трифонова
18. Структурен анализ на образователната информация в сайтовете на български технически университети
       Илхан Ибрям, Севджан Сабриева
19. Гендерна педагогика и гендерно образование (Основни идеи и теоретични основания)
       Петър Петров, Лора Радославова
20. Семеен кодекс-нови предизвикателства за децата, трайно настанени в специализираните институции
       Багряна Илиева
21. Структура на органите извършващи превантивна дейност при борбата с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
       Слав Анастасов, Соня Георгиева
22. Педагогически измерения на компютърно-базираното обучение и интерактивната мултимедия в процеса на овладяване на чужд език
       Екатерина Попандонова
23. Емоционални разстройства при деца и подрастващи
       Виолета Ванева
24. The Teacher as a Person. The Person as a Teacher
       Magdalena Dumitrana
25. Psychological Dimensions of Mathematics at Early School Age
       Neculae Dinuta
26. Shaping Learning Competencies Through Play in Early Ages
       Mihaela Paisi Lazarescu
27. Professional Commitment in Teachers: Comparative Study
       Stan Maria Magdalena
28. The Perception of Students and Teachers on the Efficiency of Interactive Teaching Strategies of Teaching/Learning/Evaluation in the Class. Comparative Study
       Tudor Loredana Sofia
29. Ролята на училищното ръководство и педагозите за формиране култура по правата на детето
       Стоян Георгиев
30. Модел за формиране на информационна компетентност на началните учители в процеса на учебно-изследователска дейност
       Славка Славова, Божанка Байчева, Живка Илиева
31. Социално-педагогически и образователни проблеми при работата с мигранти
       Чавдар Милков
32. Възможности за здравно възпитание, базирано на етническата характеристика на циганските групи
       Соня Георгиева
33. Динамика на емпатията на студентите от педагогически специалности
       Светломир Пенев
34. Естетическото отношение към музикалното изкуство-психологическа основа на музикално-творческите способности
       Пелагия Векилова
35. Изследване равнището на академичната мотивация на студентите от педагогическите специалности
       Десислава Стоянова
36. Педагогически измерения на мотивацията за изучаване на чужд език
       Екатерина Попандонова
37. Психологически климат и лидерство в училищния клас
       Павлина Лазарова, Андреана Трифонова
38. Взаимовръзка на видовете агресия и типовете темперамент
       Павлина Лазарова, Даниела Крумова
39. Ролята на елинката в древността
       Златоживка Здравкова
40. Жената в древна Месопотамия (по данни от някои законодателни текстове)
       Златоживка Здравкова
41. Развитие туризма в Азербайджанской Республике (70-80-е годы ХХ века)
       Бахадур Билалов
42. Историография развития Азербайджанского туризма
       Бахадур Билалов
43. Южная Осетия в эпоху античности (I – IV вв н. э.)
       Роберт Гаглоев
44. Civilizations and Ethnic diversity: cultural wealth or political pressure lever
       Tarana Dushturova
45. Религиозно-провиденциалните възгледи в живота на българина езичник (VII – ср. IXв.)
       Ренета Златева
46. За научния статут на краеведската педагогика
       Ставрофорен иконом Захарий Дечев
47. Хидроними, но медийни заглавия І част. 1865-1910
       Живодар Душков
48. Хидроними, но медийни заглавия ІІ част. 1911-1944
       Живодар Душков
49. Развитие на банково-кредитното дело в крайдунавските градове след Освобождението до войните (1878-1912 г.)
       Любомир Златев
50. Банка „Гирдап” като център на българския финансов капитал
       Магбуле Папазова
51. Партийните страсти в град Русе (1931-1934)
       Капка Иванова
52. Сватбените родопски песни на българите мохамедани и тяхната връзка със старата обредна българска песен
       Пелагия Векилова, Светла Минкова
53. Фашизмът и антифашизмът в българската пенсионна практика през 40-те
       Веселка Радева
54. Договорът от Кючук Кайнарджа между Русия и Турция
       Станка Георгиева

Последни страници


Copyright © 2008-2022