ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2014 г.

Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Серия 6.1 - Математика, информатика и физика

Корица и начални страници

1. Приложение на MS Power Point, MS Word и MS Paint при изучаване на електромагнитните явления в 9 клас
       Георги Малчев
2. On the Classification of [66, 33, 12] Binary Self-dual Codes with an Automorphism of Order 11 with 6 Cycles
       Nikolay Yankov
3. Recovering Plane Curves by One of Their Conformal Invariants
       Radostina Encheva
4. Математико-икономически анализ на инвестиционен проект – изграждане на хладилно плодохранилище
       Весела Михова, Емилия Христова, Иван Георгиев
5. Един метод на крайните елементи за параболични задачи с прекъснати коефициенти и наличие на локален източник
       Иван Георгиев
6. Частично рекурсивни функции върху азбуки
       Илияна Раева
7. Изследване удовлетвореността от обучението по компютърна математика
       Стефка Караколева, Иван Георгиев
8. Реализация на подход за получаване на изображения от медицински устройства за директна образна диагностика
       Румен Русев
9. Възможности за създаване на приложения, използващи WebSocket
       Павел Петров
10. MathML в информационната система за комбинаторни обекти DBCobj
       Силвия Върбанова, Юлиана Дошкова-Тодорова
11. Въведение и ключови понятия, свързани с информационната сигурност
       Валентина Войноховска, Светлозар Цанков
12. Основни типове заплахи за компютърните системи и мрежи
       Валентина Войноховска, Светлозар Цанков
13. Web-базирана система за криптиране и декриптиране на блокови транспозиционни криптографски шифри
       Виктория Рашкова
14. Обучаващ модул с графичен потребителски интерфейс за криптиране и декриптиране при използване на двутаблични вертикални и хоризонтални шифри, базирани на шифъра на Playfair
       Пламен Маноилов, Адриана Бороджиева
15. Технологични аспекти на модела "3Vs" за представяне на големи обеми от данни
       Галина Атанасова, Пламенка Христова, Пано Панов
16. Хранилище за бизнес процеси. Преизползваемост на създадените модели
       Ивайло Каменаров, Каталина Григорова
17. Изследване подготвеността на бъдещите учители за преподаване чрез мултимедия
       Юлия Кръстева
18. Интернационализацията на обучението - още един начин за повишаване на качеството
       Каталина Григорова
19. Web-базиран редактор на тестови въпроси
       Магдалена Андреева
20. Графичен редактор за създаване и редактиране на Java клас-диаграми
       Валентин Великов, Каталина Григорова, Александър Илиев
21. Подход за създаване на виртуални дрехи за нуждите на Интернет базирани приложения
       Станислав Костадинов
22. Onboard Electronics, Communication and Motion Control of Some Self-Reconfigurable Modular Robots
       Metodi Dimitrov
23. Оценка на състоянието и качеството на обслужване в Учебен отдел на УниБИТ
       Галина Панайотова, Георги Димитров, Александра Димова, Таня Димитрова, Ирена Динева
24. Изследване и моделиране на входящия поток от заявки във Финансово-счетоводна дирекция на УниБИТ
       Георги Димитров, Галина Панайотова

Последни страници


Copyright © 2008-2023