ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2014 г.

Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Серия 6.2 - Педагогика и психология. История, етнология и фолклор.

Корица и начални страници

1. Конективизмът – новата стратегия за /не/учене на младото поколение
       Анна Георгиева
2. Емпатия и възраст
       Светломир Пенев
3. Права и задължения на учителите в съвременното българско училище
       Наталия Витанова
4. Разграничаване на Бърнаут-синдрома от близки до него конструкти
       Наталия Витанова, Нели Митева и Николай Николов
5. Европейската училищна общност е-Тwinning
       Наташа Колева
6. Наука и етика
       Милослава Янкова
7. Дарът между философията и религията
       Милослава Янкова
8. Методика за екологично възпитание на деца от предучилищна възраст в условията на детската градина
       Радостина Бахчеванова-Георгиева
9. Поощрения и наказания на учениците в нормативната уредба на българското училище през периода 1878 – 1885 година
       Виолета Атанасова
10. Методически насоки за организация и провеждане на работа сред природата (за учители от детските градини)
       Соня Георгиева
11. Представяне на биографията на Андерсен чрез използване на мултимедийна презентация в нерегламентирана ситуация в предучилищна възраст
       Румяна Карадимитрова
12. Национална стратегия за учене през целия живот (период 2014 – 2020 година)
       Юлия Дончева
13. Формиране на професионални компетенции у студентите по специална педагогика по време на лятна практика (в дневен център за деца с увреждания)
       Снежана Николова
14. Нов модел на планиране, управление и развитие на социалните услуги
       Багряна Илиева
15. Организация на среда за подобряване на преподавателската компетентност с рефлексия към самооценката при деца от подготвителна група
       Цветана Иванова, Малинка Владимирова-Петрова, Соня Георгиева
16. Аспекти на въздействие на трудово-конструктивната дейност на деца от предучилищна възраст
       Цветана Иванова
17. Основни аспекти на Фокусираната към решения супервизия
       Ваня Динева
18. Методът „Мандала“ за синергетично предучилищно образование
       Даринка Гълъбова, Надя Делчева
19. Дидактически възможности за пропедевтика на елементарни алгебрични знания в обучението по математика в началните класове
       Маргарита Върбанова, Катина Тончева
20. Приложение на педагогическия дизайн при обучението на възрастни
       Валентина Василева
21. Способи за саморегулация и преодоляване на детския гняв
       Йорданка Факирска
22. Ролята на творческата игра за нравственото формиране на 3- 7-годишните деца
       Надие Карагьозова
23. Специфика на играта на 7-9-годишните и връзката ѝ с емоционалното им развитие
       Светлана Станчева
24. Играта като средство за развитие на социални умения в начална училищна възраст в условията на неформално образование
       Росица Пенкова
25. Някои възможности за ограничаване манипулирането на хората от позицията на потърпевшия
       Чавдар Везиров
26. Тормоз и виктимизация от връстниците – рискови фактори и психологически последици
       Росица Цонева
27. Проблеми на виктимизацията
       Живка Военкинова
28. Младежка безработица
       Живка Военкинова
29. Trends in Higher Education and Innovative Pedagogical Practices
       Mariya Mihaylova, Ion Mierlus-Mazilu, Emiliya Velikova
30. Диференцираност в обучението по математика в смесена възрастова група в детската градина
       Галина Георгиева
31. Ролята на конструктивизма в обучението по математика
       Десислава Георгиева
32. Компетентностният подход в обучението по математика
       Ралица Василева-Иванова
33. Дидактически идеи за решаване на линейни модулни уравнения в обучението по математика
       Иванка Минчева
34. Професионалните компетентности на учителя и предизвикателството „резултати от обучението по природни науки“
       Светлана Ангелова
35. Качества на докторската програма Методика на обучението по математика
       Емилия Великова
36. Европейска асоциация „Дунавска мрежа за Европа“ - цели и област на действие
       Емилия Великова, Милена Попова
37. Training of Seniors and the Role of the European Association Danube-Networkers for Europe (DANET) e.V
       Емилия Великова
38. Средновековни монетни съкровища от Русенския край
       Антони Пенчев
39. Присъствието на ордалията в наказателната практика на дунавските и волжките българи
       Ренета Златева
40. Русенските либерали (1919-1923)
       Капка Иванова
41. Фалитът на братя Ковачеви - един епизод, който забави възхода на банка "Гирдап"
       Магбуле Папазова
42. Руските архиви за формирането на ЦК на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО)
       Любомир Златев
43. Познание и възпитание чрез народните празници, традиции и обичаи
       Нели Йорданова
44. Формиране и развитие на способността за точно интониране с глас
       Пелагия Векилова, Светла Минкова
45. Баптистката църква пред периода 1945-1980 година в България. Първа част
       Ивайло Сяров
46. Баптистката църква пред периода 1945-1980 година в България. Втора част
       Ивайло Сяров

Последни страници


Copyright © 2008-2023