ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2011 г.

Факултет АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН
Серия 1.2 - Топлотехника, хидро- и пневмотехника. Екология и опазване на околната среда. Дизайн и ергономия.

Корица и начални страници

1. Методика за изследване коефициента на трансформация на реверсивна термопомпа „вода – вода”
       В. Бобилов, Г. Генчев, Пл. Мушаков, П. Златев, Ж. Колев
2. Резултати от изследване коефициента на трансформация на реверсивна термопомпа „вода – вода”
       В. Бобилов, Г. Генчев, Пл. Мушаков, П. Златев, Ж. Колев
3. Анализ на скоростта на вятъра, определена чрез измерване и моделиране
       Ил. Илиев, В. Камбурова, А. Терзиев, Пл. Граматиков
4. Изследване влиянието на различни параметри върху разпространение на дим и вредности в помещения. Математически модел
       А.Терзиев, И. Антонов, Р. Величкова
5. Числено моделиране на разпространението на дим и вредности в затворени помещения. Влияние на отделните параметри върху разпределението на дима в помещението
       А.Терзиев, И. Антонов, Р. Величкова
6. Моделиране характеристиките на центробежни помпи при работа с водо-въздушна смес
       Кл. Климентов, Г. Попов, Б. Костов
7. Възможности за подобрение ефективността на асинхронните двигатели, използвани в помпените и вентилаторните системи
       Г. Попов, Б. Костов, Кл. Климентов
8. Моделиране на течението в конфузора на аеродинамична тръба
       А. Ахмедов, Кр. Тужаров, Г. Попов, Ив. Желева, К. Климентов, Ив. Николаев
9. Критериални уравнения за хидравлично пресмятане на тръбопроводи
       Г. Попов
10. Описание на структурата на флуидния поток в цилиндричен реактор с механично разбъркване
       И. Желева, А. Лечева
11. Моделиране на движението на въздуха при проветряване чрез отваряне на врати и прозорци
       М. Иванов, С. Мижорски, Д. Марков
12. Многостепенно управление на екологичната сигурност в Европейския съюз
       М. Стилиянова
13. Неорганични компоненти в слънцепротекторите
       В. Живкова
14. Органични компоненти в слънцепротекторите: УВА-абсорбенти
       В. Живкова
15. Органични компоненти в слънцепротекторите: УВБ-абсорбенти
       В. Живкова
16. Аеробно пречистване на води в еднообемни пречиствателни станции чрез използване на универсални мултифлуидни устройства
       Ст. Недев, Б. Боянов, Ан. Стоянов
17. Микропроцесорно управление на еднообемни аеробни водно- пречиствателни станции базирани на универсални мултифлуидни устройства
       Ан. Стоянов, Ст. Недев, Б. Боянов
18. Усвояване на Pb, Cu, Zn и Cd от сафлор, отглеждан върху замърсени с тежки метали почви
       В. Ангелова, М. Перифанова–Немска, Г. Узунова, Кр. Иванов, В. Иванова
19. Географските информационни системи като метод за определяне на потенциалните аквакултурни области по Българското черноморско крайбрежие
       Т. Жекова, Н. Минчев
20. Някои виждания относно мотивацията на студентите за учене
       Д. Христова
21. Аспекти при прилагане на националния план за действие за енергията от възобновяеми източници
       М. Филипова, М. Бурова
22. Проблеми при определяне на риска от късни здравни ефекти при въздействие на някои ксенобиотици
       М. Филипова
23. Анализ на почвената твърдост при различни предсеитбени почвообработки
       В. Добринов
24. Динамика на шума от хидравличен чук при извършване на строително-ремонтни работи
       Н. Ковачев
25. Ергономични рискове, генерирани от системи и съоръжения за пречистване на отпадъчни води
       Пл. Мънев
26. Екологосъобразно третиране на отпадъчните водни потоци от животновъдни ферми
       Пл. Мънев
27. Съвременни технологии за печат върху текстил
       Я. Василева
28. Векторизиране на растерни изображения и изграждане на полилинии при пропорциониране на 2D и 3D обекти, форми и композиции с помощта на графични методи и средства
       К. Узунов, Й. Дойчинов
29. «Модерните» пропорции
       Й. Дойчинов, К. Узунов
30. Дизайнът - накъде, докога или как?
       Й. Дойчинов
31. Общи изисквания при проектиране на ръкохватки за силов захват с цяла длан. Класификация
       З. Цонева, С. Въчинска
32. Здравословни работни места – насоки за оценка на риска по време на работа
       С. Въчинска
33. Приложение на светлинния дизайн при създаване на уникална интериорна среда
       Цв. Конов, Т. Кючуков

Последни страници


Copyright © 2008-2023