РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ

Сборници с доклади за 2011 г.

Факултет ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА
Серия 3.1 - Електротехника, електроника и автоматика

Корица и начални страници

1. Основни показатели на електропотреблението за индустриални предприятия в България
       С.Стефанов, К.Сираков, В.Русева
2. Компютърно ориентиран алгоритъм за определяне на техническите загуби в разпределителните мрежи ниско напрежение
       В. Русева, Ст. Стефанов, Р. Русев
3. Изследване измененията на интензитета на слънчевата радиация
       К.Коев, Н.Недев, К.Мартев
4. Моделиране интензитета на слънчевата радиация
       К.Коев
5. Групиране на денонощни товарови графици
       Н.Кибритев
6. Моделиране на пусково- спирачни процеси в помпени агрегати със софтстартери
       В.Яков, Е.Енчев, Г.Попов
7. Изследване влиянието на параметрите на хибридна инсталация за топла вода върху разхода на конвенционална енергия
       И.Евстатиев, Б.Евстатиев
8. Изследване влиянието на обема на акумулиращия съд върху разхода на конвенционална енергия в хибридна инсталация за топла вода със слънчеви колектори
       И.Евстатиев, Н.Евстатиева
9. Алгоритъм за работа и структура на електронна система за управление на автономна фотоволтаична инсталация
       И.Евстатиев
10. Алгоритъм за работа и структура на електронна система за управление на хелиостати в инсталация на кулна централа
       И.Евстатиев
11. Алгоритъм за работа и структура на електронна система за управление на ветрогенератор
       И.Евстатиев
12. Трифазни заваръчни токоизточници с индуктивно-капацитивна стабилизация. Сравнение и насока за оптимизация
       Г.Георгиев, Т.Стоянова, И.Цветков, Д.Киряков
13. Experimental study of the heat exchange and accumulation processes of a green roof under summer conditions
       B.Evstatiev, K.Gabrovska, I.Enimanev
14. Comparative analysis of the heat exchange between a green roof and a tile roof under summer conditions
       B.Evstatiev, K.Gabrovska
15. Modelling of the heat exchange and accumulation processes of a green roof
       B.Evstatiev
16. Investigation of the precision of a mathematical model describing the heat exchange and accumulation processes of a green roof
       B.Evstatiev
17. Разработване на аудио усилвател с цифрово управление
       Б.Карапенев
18. Структурна схема и алгоритъм на система за съзиране на цветова промяна след електромеханично въздействие
       Ив.Иванов
19. Алгоритъм и структурна схема за работа на електронна система за предаване и обработка на данни по безжичен път
       Л.Димитрова
20. Интелигентен трансмитер за контрол на ниво в агресивна среда
       С.Кадирова, Н.Ценов
21. Алгоритми на математичени модели за мониторинг на геометричните показатели на прокат
       Сн.Захариева, В.Мутков, С.Кадирова, И.Георгиев
22. Алгоритъм на работа и блокова схема на електронна система за мониторинг на геометричните показатели на прокат
       Сн.Захариева, В.Мутков
23. A comprehensive workflow and methodology for parasitic extraction
       R.Prahov, A.Graupner
24. Импулсно управление на нискоомни нагреватели
       П.Машков
25. Метод за оценка на термичното натоварване на мощни светодиоди за осветление
       П.Машков
26. Проектиране и анализ на просветляващи покрития за видима и инфрачервена спектрални области
       Б.Гьоч
27. Алгоритъм за филтриране на данни от моделиране на процес при прилагане на имитационен планиран експеримент
       Т.Станчев, Ил.Цветков
28. Използване на мобилната лаборатория
       Цв.Драганова, М.Попова, Dominique Daens
29. Електронна система за изследване на инсталация за обработка на мазут
       Б.Рашков, И.Евстатиев
30. Система за контрол и управление на процеса в експериментална сушилня
       Н.Вълов, Д.Иванова, В.Стоянов, И.Вълова
31. Моделиране кинетичните криви на сушене на кайсии
       Д.Иванова, Н.Вълов, В.Стоянов, И.Вълова
32. Обоснование информативных признаков сортирования семенного картофеля по морфологическим признакам
       Дж.Алиханов, Р.Цонев, Ж.Шыныбай
33. Методика и результаты определение параметров клубней картофеля с использованием оптико-электронных средств
       Дж.Алиханов, Р.Цонев, Ж.Шыныбай
34. Подходи и методи за неразрушително диагностициране на заболяването Фузариоза (Fusarium spp.) по царевични зърна
       Пл.Даскалов
35. Програмни средства за неразрушително диагностициране на заболяването Фузариоза (Fusarium spp.) по царевични зърна
       Пл.Даскалов
36. Приложение на информационни и компютърни технологии за управление на стационарни производствени системи в прецизното животновъдство и растениевъдство
       Пл.Даскалов
37. Уейвлит базиран подход за синтез на признаци за класифициране на здрави и заразени с Фузариум царевични зърна
       В.Манчева, Пл.Даскалов
38. Реализиране на модифицирани ПИД- регулатори за управление на стационарни системи в прецизното земеделие посредством програмируеми контролери
       Цв.Драганова
39. Компютърен стенд за изпитване хидравличните системи на земеделски машини за пиково налягане
       Ил.Цветков, А.Андреев, Т.Станчев, Г.Рашков
40. Анализ на съществуващи автоматизирани системи за окачествяване на селскостопански продукти и зърнени храни
       Е.Кирилова
41. Резултати от предварителни лабораторни изследвания след предсеитбени електрически обработки на зеленчукови семена
       Ив.Палов, К.Сираков, Е.Кузманов, Св.Захариев

Последни страници