ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2012 г.

Факултет АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН
Серия 1.2 - Топлотехника, хидро- и пневмотехника. Екология и опазване на околната среда. Дизайн и ергономия.

Корица и начални страници

1. Развитие на соларните колектори чрез използване на материали с промяна на фазовото състояние
       Стефан Недев, Анастас Стоянов
2. Конструкции на латентни топлинни акумулатори приложими в соларни топлинни инсталации с битово и индустриално предназначение
       Анастас Стоянов, Стефан Недев
3. Нови концепции за уличното осветление на София
       Илия Илиев, Веселка Камбурова, Ангел Терзиев
4. Оптимизация на работните режими на въздухонагревател с топлинни тръби в ТЕЦ „Марица Изток-2”
       Илия Илиев, Милен Венев
5. Анализ на топлотехническите характеристики на 8 от корпусите на Русенския университет
       Веселка Камбурова, Илия Илиев, Ангел Терзиев
6. Обезмъглителна инсталация за закрити басейни при висока относителна влажност на външния въздух
       Ивайло Банов
7. Технология за управление на влагочуствителни вентилационни системи чрез въздушния поток за подобряване на вътрешния микроклимат и енергийната ефективност на сградите
       Михаел Делийски, Петър Динев, Илия Илиев, Константин Велев
8. Numerical study of the airflow during aeration with windows and doors opening
       Martin Ivanov, Sergey Mijorski, Detelin Markov
9. Modeling of indoor air composition time variation during the night in naturally ventilated occupied spaces
       Detelin Markov
10. WHR and CHP processes in cement industry
       Krzysztof J. Jesionek, Jerzy Duda
11. Особености при газозахранване на консуматори по пръстеновиден контур
       Валентин Бобилов, Делян Радев, Живко Колев, Пенчо Златев, Георги Генчев, Пламен Мушаков
12. Изследване на слънчева термична инсталация с допълнителен енергиен източник термопомпа „вода-вода”
       Валентин Бобилов, Пенчо Златев, Живко Колев, Пламен Мушаков, Георги Генчев
13. Анализ на възможностите за намаляване на енергопотреблението на промишлената система на Екстрапак ООД
       Мария Райкова
14. Хидравличното моделиране – необходим компонент на проектите за използване на енергията от морски възобновяеми енергийни източници
       Дорина Драганчева, Росица Първанова
15. Числено и интегрално изследване на температурно и скоростни полета при взаимодействие на струи в плосък канал
       Ангел Терзиев, Иван Антонов, Росица Величкова
16. Static and dynamic characteristics of direct operated pressure relief valves
       Sasko S. Dimitrov
17. Определяне на диапазона на препокриване на хидростатични трансмисии със степенно регулиране на оборотите на електрогенераторите
       Илчо Ангелов, Петко Кьоргогов
18. Изследване влиянието на едновременно включени хидравличен акумулатор и подпорен клапан върху динамичните характеристики на налягането в система с бързо превключващ разпределител с дигитално управление
       Илчо Ангелов, Александър Митов
19. Изследване влиянието на амплитудата на входния управляващ сигнал върху вида на динамичните характеристики на налягането в система с бързо превключващ разпределител с дигитално управление, хидравличен акумулатор и подпорен клапан
       Илчо Ангелов, Александър Митов
20. Оптимално управление на електропневматична следяща система
       Красимир Орманджиев
21. Приложение на факторния експеримент за определяне коефициента на полезно действие на водна турбина
       Николай Стефанов
22. Опитно изследване и диагностика на Пелтонови водни турбини
       В. Обретенов, Г. Табаков
23. System instrumentation and data acquisition for TurboRiver-RB7
       Gabriel Dediu, Valeriu Vilag, Jeni Popescu, Krasimir Tujarov, Ivanka Zheleva, Gencho Popov
24. Вихров и каскаден модели за изследване на ветротурбини с вертикална ос на въртене тип Дариус
       Ахмед Ахмедов, Красимир Тужаров, Генчо Попов, Иванка Желева, Климент Климентов, Ивайло Николаев
25. Air Pollution: Concern, Monitoring and Interpretation
       Mihaiella Cretu, Victoria Teleaba, Ivanka Zheleva, Peter Russev
26. Stations for monitoring of the air quality in the cross border area Bulgaria-Romania
       Ivanka Zheleva, Gencho Popov, Petar Russev, Krassimir Tuzharov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev, Victoria Teleaba
27. Икономическа оценка ефективността от използване на честотно регулиране дебита на помпени системи
       Генчо Попов, Иванка Желева, Радослав Танев
28. Изследване на разхода на енергия при паралелна работа на центробежни помпи
       Генчо Попов, Борис Костов, Климент Климентов
29. Ruse University Department “Thermo Technique, Hydraulics and Ecology” Participation in The Cross Border Cooperation Program Romania – Bulgaria 2007 – 2013
       Ivanka Zheleva, Gencho Popov, Petar Rusev, Krasimir Tujarov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev
30. Guidelines for case studies developed for project “Support Actions to create New RDI partnerships in trans-border area in order to bring together Business and Research for accessing European Founds - SANDI”
       Ivanka Zheleva, Gencho Popov, Petar Rusev, Krasimir Tujarov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev
31. Природни оцветители. Част I
       В. Живкова
32. Природни оцветители. Част II
       В. Живкова
33. Природни оцветители. Част III
       В. Живкова
34. Контрол на качеството на въздушната среда в затворени помещения
       Г. Георгиев, З. Ненова
35. Разработка экологически безопасных систем удобрений в севооборотах
       В. Рагимов
36. The Ecological Features Ciliates of the Virgin Soils Samur-Yalama National Park and Neighboring Territory
       I. Alekperov
37. Пречистване на води, замърсени с тежки метали чрез микробно генериран сероводород
       Е. Бабанова
38. Взаимодействие между субектите в системата за интегрирано гранично управление
       М. Лечева
39. Рециклирането на отпадъци от фирмите в България - проблеми и перспективи
       А. Ненова
40. Запазването на високото качество на околната среда и природните ресурси – важен или жизненоважен национален интерес
       С. Минева
41. Система за мониторинг и превенция на бедствия и извънредни ситуации на територията на община Варна – реалности и перспективи
       Е. Гавраилов
42. Дисертабилност на изследванията в екологичната сигурност
       В. Томов, Л. Владимиров, А. Ненова
43. Спектрално-честотни рискове от шум в производството
       Н. Ковачев
44. Понятието „замърсяване” в контекста на опазването на недвижимото културно наследство
       Г. Милева
45. Проблеми на взаимодействието на туризма с околната среда
       И. Костова
46. Трансгранична екологична сигурност. Част 1. Проблемна ситуация
       Л. Владимиров
47. Трансгранична екологична сигурност. Част 2. Насоки в изследванията на трансграничните екологично опасни събития, опасности и заплахи
       Л. Владимиров
48. Трансгранична екологична сигурност. Част 3. Насоки в изследванията на трансграничните рискове и критичности
       Л. Владимиров
49. Ретроспективни модели на ергономичните опасности в икономически дейности. Част 1. Информационен модел
       П. Мънев, Л. Владимиров
50. Ретроспективни модели на ергономичните опасности в икономически дейности. Част 2. Експериментален модел
       П. Мънев, Л. Владимиров
51. Адаптацията в ергономичното проектиране (ергодизайна)
       Цветомир Конов
52. Решаване на комплексни проблеми при проектиране на експозиционни модули
       Йордан Дойчинов
53. Инертността на мисленето като евристичен праг при търсенето на композиционни решения
       Йордан Дойчинов, Теодор Кючуков
54. Обща студия върху ранните етапи в развитието на науката естетика
       Милен Минчев
55. Креативни идеи в съвременния моден дизайн
       Яна Василева
56. Стресът - засилващият се риск на информационната ера
       Соня Въчинска
57. Критичните явления в дизайна
       Емилия Панайотова
58. SWOT анализ на светлодиодното осветление
       Теодор Кючуков, Йордан Дойчинов
59. Дали автомобилите на бъдещето ще имат фарове? Система за безопасност с използване на устройства за нощно виждане и светлинно “татуиране ” на транспортните средства
       Камен Узунов, Йордан Дойчинов

Последни страници


Copyright © 2008-2023