ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2014 г.

Факултет МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН
Серия 2 - Машиностроителни технологии и механика

Корица и начални страници

1. Пленарен доклад: Application of Inertial Forces for Generating Unidirectional Motion
       Ivan LOUKANOV
2. Ring-Shaped Plates with Linear–Step Variable Thickness with Axis-Symmetrical Load
       Liliya PETROVA
3. Investigation of Mechanical Behaviors of Laminated AL-PET Composites
       Sencer Süreyya KARABEYOĞLU, Nurşen ÖNTÜRK
4. Vibration isolation experimental setup Part I: Experimental setup description
       Svetlin STOYANOV
5. Vibration isolation experimental setup. Part II: Theoretical investigation
       Svetlin STOYANOV
6. Динамика на ролките на ролкова помпа. Част І. Моделиране на силовото натоварване
       Юлиян АНГЕЛОВ, Генчо ПОПОВ
7. Динамика на ролките на ролкова помпа. Част ІІ. Числено изследване динамиката на ролките
       Юлиян АНГЕЛОВ, Ивайло НИКОЛАЕВ
8. Методика за обработка на сканирани изображения в средата на Solid Works
       Мария КОНСУЛОВА-БАКАЛОВА, Гриша ВАСИЛЕВ
9. Симулационно моделиране на аспирационен модул на семепочистваща машина
       Гриша ВАСИЛЕВ, Иван ПЕТРОВ, Мария КОНСУЛОВА-БАКАЛОВА
10. Методика за бързо създаване на твърдотелни модели на реални обекти чрез 3D сканиране по метода на структурираната светлина
       Стоян СЛАВОВ, Нино СИМЕОНОВ
11. Изследване влиянието на неопределеността при измерване върху сортирането на обработените детайли
       Павлина ТОТЕВА, Димка ВАСИЛЕВА
12. Иновационната дейност - база за предприемаческите процеси в индустриалното производство
       Павел ВИТЛИЕМОВ, Мария ПЕЕВА, Владимир ВИТЛИЕМОВ
13. Дигитален модел на взаимодействията между процеси от ISO 9001
       Цветелин ГЕОРГИЕВ, Петър АНГЕЛОВ
14. Стругарски ножове с наклонен гладък режещ ръб - класификация
       Ангел ПОПАРОВ
15. Теоретично изследване на силовите деформации на разстъргващ инструмент
       Милко ЕНЧЕВ, Светлана КОЛЕВА
16. Експериментално изследване на силовите деформации на разстъргващ инструмент, породени от радиалната сила
       Светлана КОЛЕВА, Милко ЕНЧЕВ
17. Възможности за повишаване на производителността при комбинирано обработване на отвори чрез разстъргване и повърхностно пластично деформиране
       Павел ПЕТРОВ, Михаил КЪРШАКОВ
18. Определяне на радиалното биене на зъбни колела при комплексна двупрофилна проверка
       Стойчо ГРОЗЕВ, Бранко СОТИРОВ
19. Експериментално изследване на визуализирането при органолептично измерване на високи температури
       Бранко СОТИРОВ, Борис САКАКУШЕВ, Светлин ПЪРВАНОВ, Юлиян АНГЕЛОВ
20. Възможности и переспективи за органолептично оценяване на високи температури в областа на техниката
       Борис САКАКУШЕВ, Бранко СОТИРОВ, Светлин ПЪРВАНОВ, Юлиян АНГЕЛОВ
21. Особености на геометричното проектиране на еталонни зъбни колела за комплексен двупрофилен контрол
       Бранко СОТИРОВ
22. Особености в структурообразуването при нисковъглеродни стомани след плазмено-дъгово въздействие
       Иван ИВАНОВ, Сергей КИРОВ
23. Относно ресурса на работа на кухи катоди от танталово фолио използвани при електродъгово обработване във вакуум
       Николай ФЕРДИНАНДОВ
24. Изследване възможността за определяне анизотропията на листовите материали чрез измерване на твърдост по метода на Викерс
       Емил ЯНКОВ, Данаил ГОСПОДИНОВ, Валентин ГАГОВ
25. Изисквания към металните материали за дентални импланти - преглед
       Мариана ИЛИЕВА
26. Послойна твърдост на многослойни нитридно - карбидни покрития на титанова основа върху стомана 9ХС
       Руско ШИШКОВ, Ваня ЗАХАРИЕВА, Милко ЙОРДАНОВ, Иван ДЕРМЕНДЖИЕВ
27. Термично обработване на стомани с предварително нанесени вакуумни кондензати - проблеми
       Ваня ЗАХАРИЕВА
28. Технологии изготовления литых винтовых и шнековых заготовок
       Василий ВАСЫЛЬКИВ
29. Реологично поведение на олово при аксиално сплескване
       Данаил ГОСПОДИНОВ, Емил ЯНКОВ, Валентин ГАГОВ
30. Деформационно поведение на алуминий при аксиално сплескване
       Валентин ГАГОВ, Данаил ГОСПОДИНОВ, Емил ЯНКОВ
31. Влияние на вида на подложката върху топографията и структурата на електродъгово отложени TiN покрития върху стомани 9ХС и Х12М
       Десислава МИЛАНОВА
32. Фазов състав и механични характеристики на електродъгово отложени TiN покрития върху стомани 9ХС и Х12М
       Десислава МИЛАНОВА, Милко ЙОРДАНОВ, Иван ДЕРМЕНДЖИЕВ

Последни страници


Copyright © 2008-2022