ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2015 г.

Факултет БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Серия 5.1 - Икономика и мениджмънт

Корица и начални страници

1. Структурни характеристики на олигополните пазари
       Боряна Джумалийски
2. Основни методи при регулиране на олигополните пазарни структури
       Боряна Джумалийски
3. Икономически последици от демографските промени и миграцията на работната сила върху процесите на трудовия пазар
       Елка Цонева
4. Прогнозиране на предлагането на работна сила
       Фатме Зюлкарова
5. Заетост и икономически растеж през призмата на демографските промени в България
       Ивелина Монева
6. Въздействие на дефлацията върху европейската икономика
       Петър Пенчев
7. Дефлационни рискове
       Петър Пенчев
8. Капиталовият съюз – панацея или отчаян опит за стимулиране икономиката на ЕС
       Ирина Казанджиева
9. Ефективност на публичните разходи в Централна и Източна Европа
       Камелия Асенова
10. Счетоводни принципи и изготвяне на счетоводната политика
       Радосвета Кръстева – Христова
11. Актуални проблеми при счетоводното отчитане на средствата от ЕС в публичния сектор
       Георги Баташки, Ради Димитров
12. Счетоводни аспекти на основния капитал
       Мариета Михайлова
13. Финансиране на инвестициите и амортизационната политика в земеделските предприятия
       Иванка Димитрова
14. Показатели за анализ на разходите за труд в индустриалните предприятия
       Диана Янкова, Йорданка Велчева
15. Характеристика на данъчните нарушения приюридическите лица
       Жельо Желев
16. Система за финансиране на здравеопазването – кратък анализ. Възможни пътища за нейната оптимизация и усъвършенстване
       Мирослав Петров
17. Фактори, оказващи влияние върху електронното предаване от уста на уста
       Ралица Златева
18. Влияние на цените върху агропазарите
       Любомир Любенов
19. Управление на бизнес процесите при технологично базирани услуги
       Мирослава Бонева
20. В търсене на възможности за оптимизиране на контрола в публичния сектор у нас
       Дияна Иванова
21. Приложни аспекти в процесите за развитие на нови продукти в българските компании
       Вероника Димитрова
22. Модел и стратегия за развитие на МСП – счетоводни кантори
       Александрина Алексиева
23. Място и роля на хранително-вкусовата промишленост в икономиката на България
       Деница Пеловска
24. Анализ на етапите и формите на развитие на организирана поливна дейност в България
       Красимира Загорова
25. Вътрешносистемни и външносистемни връзки на регионалните интеграционни обединения
       Даниела Трифонова
26. Клъстерни инициативи за насърчаване развитието на рекреативните спа – и уелнес услуги
       Магдалена Парчева
27. Сегментация на емитивните пазари на туристическа дестинация България
       Галя Кушева
28. Менторството – инструмент за развитие на човешките ресурси в организацията
       Христо Георгиев
29. Global health financing for procurement – an operations management prospective (abstract)
       Ива Рашкова
30. Improvements as key component in a productivity management process
       Igor Britchenko
31. Подходи за управление на запасите: минало и настояще
       Сотир Богословов
32. Анализ на сравнителната ефективност за оценка на рискове (резюме)
       Милена Кирова, Игор Шелудко
33. Increase efficiency of renewable sources in regions with weak wind streams
       Sadullaev N.N., Shoboev A.H., Nematov S.N.

Последни страници


Copyright © 2008-2024