ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2014 г.

Факултет АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН
Серия 1.2 - Топлотехника, хидро- и пневмотехника. Екология и опазване на околната среда. Дизайн и ергономия.

Корица и начални страници

1. Thermochemical Gasification of Agricultural Residues
       Uzuneanu Krisztina, Ion V. Ion
2. Preliminary Tests in order to assess the Pollutant Emissions of a New Designed Lignite Burner
       Lucian Mihăescu, Gabriel Negreanu, Ionel Pîşă, Viorel Berbece, Ion Oprea, Adrian Adam
3. Constructive Layout of a Multifunction 400kW Boiler for Wooden and Agricultural Biomass
       Lucian Mihăescu, Emil Enache, Gheorghe Lăzăroiu, Ionel Pîşă, Viorel Berbece, Elena Pop, Gabriel Negreanu
4. Forest Biomass Characteristics in Kosovo
       Naser Sahiti, Avni Sfishta
5. Influence of Radiation Losses from Heat Emitting Body on Building Energy Performance
       Avni Sfishta, Naser Sahiti, Ilia Iliev
6. Анализ на параметрите на различни флуиди като топлоносители в термосифони.
       Димитър Киров, Таер Мунис
7. Сравнителен анализ на резултатите от измервания на коефициента на топлопроводност на топлоизолационно покритие AKTERM
       Пенка Златева, Росица Петкова - Слипец
8. Имплементиране на тримерно моделиране при сгради обследвани по закона за енергийна ефективност с предварително архитектурно заснемане и фотограметрия (Съпоставка и анализ на сгради с проста и сложна геометрия на ограждащите елементи)
       Зоя Цонева, Пенка Златева
9. Анализ на енергийната ефективност на детски градини в град Габрово
       Мария Райкова
10. Някои зависимости при определянето на топлинните загуби в статични опори на топлопроводи чрез използване на термовизионна камера
       Петър Костов, Чавдар Николов, Койчо Атанасов, Стефан Калчев
11. Изследване на топломасообменните характеристики на оребрен термосифонен водонагревател
       Веселка Камбурова, Илия Илиев, Милен Венев
12. Моделиране и изследване на температурата в камера с двустъпална хладилна машина
       Пламен Мушаков, Иванка Желева, Иван Георгиев
13. Водоструен подгревател за утилизация на отпадна топлина
       Валентин Бобилов, Пенчо Златев, Живко Колев, Пламен. Мушаков
14. Определяне на специфични топлинни характеристики на нискотемпературна камера
       Пламен Мушаков
15. Development and research of porous devises for reconstruction turbo foundation of power plants
       Alexander Genbach, Vera Baibekova, Hristo Beloev
16. Research of limit thermal tension in capillary and porous materials of the thermal power installations
       Alexander Genbach, Bulbul Ongar, Hristo Beloev
17. Search devices for updating of turbo-seating of power plants
       Alexander Genbach, Karlygash Olzhabayeva, Hristo Beloev
18. Маслоохладители паровых турбин электростанций с пористыми элементами
       Александр Генбач, Карлыгаш Олжабаева, Христо Белоев
19. Исследование капиллярно-пористой системы охлаждения в подшипниках турбин электростанций
       Александр Генбач, Вера Байбекова, Христо Белоев
20. Особенности моделирования и аналогии процессов разрушения хрупких капиллярно-пористых покрытий в случае облучения их факелом горелки
       Генбач А .А., Белоев Хр. Ив., Онгар Б.
21. Differential equation for turbulent flow
       Ivan Antonov, Rositsa Velichkova, Svetlin Antonov
22. Integral model of vertical non-isothermal flat jets
       Rositsa Velichkova
23. Vertical non-isothermal turbulent jet flowing over a flat opening
       Rositsa Velichkova
24. Influence side position jet of under distribution of axis symmetric non-isothermal jet
       Ahmed Al Delemi
25. Influence of environment at distribution of non-isothermal jet
       Ahmed Al Delemi
26. Specifics in numerical modeling of flow past a square-cylinder
       Angel Terziev
27. On the Influence of the pressure difference on air curtain behavior
       Emanuil Georgiev, Detelin Markov, Peter Stankov
28. Current state overview of methodologies and tools for wind flow modelling over complex terrains
       Kiril Mavrov
29. On the Influence of Indoor Temperature on Occupant’s Performance
       Detelin Markov, Peter Stankov, Iskra Simova, Martin Ivanov, Nushka Kehayova, Emanuil Georgiev
30. Моделиране на въздухопропускливостта през порьзни текстилни структури
       Радостина Ангелова, Мирослав Кьосов
31. Model build up for numerical study of the velocity field characteristics of jet flow in the work zone of small aerodynamic tunnel, by using LES method
       Martin Ivanov, Sergey Mijorski
32. Results from numerical study of the velocity field characteristics of jet flow in the work zone of small aerodynamic tunnel, by using LES method
       Sergey Mijorski, Martin Ivanov
33. Числени резултати за функцията на тока ψ при движението на флуид в цилиндричен реактор с механично разбъркване с две бъркалки за различни стойности на числото на Рейнолдс Re в интервала 100 ≤ Re ≤ 1000
       Анна Лечева, Иванка Желева, Милен Неделчев
34. Моделна вятърна турбина
       Валентин Обретенов, Цветан Цалов, Петър Марчев
35. Methodology for Numerical Modeling the Performance of Vertical Axis Wind Turbines
       Ahmed Ahmedov, Krasimir Tujarov, Gencho Popov
36. Основни хидравлични зависимости за една конструкция телескопичен цилиндър със синхронизация
       Петко Цанков, Йорданка Славчева
37. Енергийна ефективност на работни хидравлични турбомашини
       Тодор Чакъров
38. Хидравлична задвижваща система с включен дискретен ПИД-регулатор и импулсна модулация
       Илчо Ангелов, Александър Митов, Йордан Кралев
39. Стенд за изпитване на електрохидравлични кормилни управления тип OSPE 200
       Александър Митов, Никола Станчев, Илчо Ангелов
40. Методика за изследване на дълговечността на хидравлични задвижващи системи с последователно разположени елементи
       Илчо Ангелов
41. Изследване на преходните процеси в автоматична система за регулиране на двукратна водна турбина (част I)
       Красимир Орманджиев, Стоян Стоянов
42. Изследване на преходните процеси в автоматична система за регулиране на двукратна водна турбина (част II)
       Красимир Орманджиев, Стоян Стоянов
43. Експериментално изследване честотните характеристики на електропневматична позиционираща система
       Георги Илиев; Христо Христов; Ангел Анчев
44. Some geometric parameters impact to the static characteristics of a pilot operated pressure relief valves
       Sasko Dimitrov, Simeon Simeonov, Slavco Cvetkov
45. Определяне на затворения обем в междузъбията при зъбни помпи с несиметрични еволвентни зъби
       Генчо Попов, Уисам Мхана, Огнян Алипиев, Ивайло Николаев
46. Автоматизирана уредба за изпитване на зъбни помпи
       Ивайло Николаев, Генчо Попов, Уисам Мхана, Kрасимир Тужаров, Юлиян Ангелов
47. Distribution of gaseous pollutants at impact of the wind
       Asem Kaddah, Rositsa Velichkova, Kamen Nikolov
48. Эколого- экономическая эффективность ресурсосберегающей технологии в условиях агроэкосистемы Юго-Востока Казахстана
       Сулейменова Назия, Махамедова Баглан, Маргарита Филипова, Жараспаева Сандугаш
49. Computer Application of the New Generation in the Simulation of Climate Change
       Gordana Đorđević, Larisa Jovanović, Zoran Čajka
50. Cоздание скороспелых сортов сои методами традиционной селекции на востоке Kазахстана
       Светлана Диддоренко, Кудайбергенов Мухтар, Шилина Юлия Николаевна, Абугалиева Айгуль Изтелеуовна, Сулейменова Назия Шукеновна
51. Effect of organic – mineral substrates on tomato fruits biochemical composition and yield in low volume hydroponic growing in a South-east Kazakhstan
       Guljan Kusainova
52. Экологическое испытание перспективных сортов салата в условиях юго-востока Казахстана
       Гульжан Кусаинова, Смагулова Д.А.
53. Развитие на международната система на мониторинг и прогнозиране на бедствия и аварии с природен и техногенен произход
       Маргарита Филипова, Стефко Бурджиев
54. Възможности за международното сътрудничество при трансгранични и трансрегионални преноси на опасности
       Стефко Бурджиев, Маргарита Филипова
55. Правна регламентация за третирането на излезли от употреба гуми от транспорта
       Маргаритка Филипова, Иванка Желева, Джихан Менсеидов, Тодор Димитров
56. Усвояване на принципите в биологичните дисциплини – добра основа за изграждане на правилно екологично мислене
       Даниела Христова, Венцислав Добринов
57. Анализ на екологичните ефекти от замяна на традиционните зърнено-житни култури с лимец
       Венцислав Добринов
58. Изследване на вътрекварталния шум от железопътния транспорт в град Русе
       Николай Ковачев
59. Придънна приставка за екологосъобразно събиране на двучерупчести с водоподаваща система
       Пламен Мънев, Светлозар Митев, Евгени Върбанов, Антон Антонов
60. Оценка экологического состояния водотоков дельты Волги по структуре донных сообществ
       Тарасова О. Г., Зайцев В. Ф.
61. Приложение на директива 2009/128/ЕО за устойчиво използване на пестициди и неопределеност при изпитване на пръскачки
       Андрей Андреев, Пламен Мънев, Светлозар Митев
62. Правна регламентация за третирането на излезли от употреба автомобилни акумулатори и батерии
       Иванка Желева, Маргарита Филипова, Тодор Димитров, Джихан Менсеидов
63. “Green Ideology” and the Risk for the Environment – Political Aspects, Morphology and Functions
       Lyubomir Vladimirov, Petya Georgieva
64. Air Pollution by Sulphur Dioxide and Nitrogen Oxides during the Tourist Season at the Bulgarian Black Sea Coast
       Vladimir Tomov, Iliyana Kostova, Lyubomir Vladimirov
65. Повишаване енергийната ефективност на аеробно пречиствателно съоръжение с използване на фазово-акумулиращи материали
       Боян Боянов, Анастас Стоянов, Стефан Недев, Цветанка Михайлова
66. Конструктивно разработване на слънчеви системи за аеробни биохимични пречиствателни съоръжения
       Анастас Стоянов, Стефан Недев, Боян Боянов, Цветанка Михайлова
67. Evaluation of the phototoxic effect of drug-like molecules by in silico technologies
       Milen Todorov
68. Origin of securitology as new economic science
       Liliya Korchevska
69. Теоретико – информационни индикатори на екологично опасни икономически дейности
       Николай Петров
70. Наводненията по Българското Черноморие – заплаха за туризма
       Илияна Костова
71. Air pollution with fine particulate matter in the Romanian area of the Lower Danube
       Lyubomir Vladimirov, Teodora Hristova
72. Обучение в Русенски университет по факултативна специализация по “Технология на креативността и иновациите”
       Никола Орлоев, Христо Белоев, Михаил Илиев, Камен Узунов
73. Самоактуализираща се личност
       Георги Георгиев
74. Графичен синтез „Бизнес и мениджмънт“
       Теодор Кючуков
75. Компютърни и сериозни игри – същност и приложение. Място на сериозните игри в образованието
       Камен Узунов
76. Кретивно-иновационно решение, при дизайн на лули, с приложение на естествени материали за система “Калабаш”
       Десислав Иванов
77. Използуване на CAD системи за генериране на идеи
       Михаил Лепаров
78. Метод “Различие в еднаквите елементи” за решаване на евристични задачи
       Михаил Лепаров
79. Един различен поглед към процеса на ефективно предаване на знанието във ВУЗ
       Мирослава Станкова
80. Дигитално моделиране в модния дизайн
       Яна Василева

Последни страници


Copyright © 2008-2023